You'll Know The Difference!

Copper Bins 1 & 2, Amlwch

£1,440

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Features
• Unit positioned on the quayside of Amlwch Port, Amlwch
• Secure storage unit
• Internal floor area totalling approximately 90 m² (968 sq.ft)
• Established planning use class B8 (storage) only


Description
Former copper storage unit situated on the quayside of Amlwch Port, Amlwch that is stone
built under a slate roof.
Planning
We are advised that the unit has established planning use B8 (storage) only.
Services
We understand that the property is not connected to water and electricity services. Interested
parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.
Method of Sale:
Subject to a successful application; the
property is being offered on a 3 year lease
agreement excluded from the Landlord &
Tenant 1954 Act.
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this
property should do so by telephone, e-mail
or by writing to The Property Section,
Anglesey County Council, Council Offices,
Llangefni,

Viewing:
Viewing of the property is to be made by
appointment only and can be arranged by
telephoning the Anglesey County Council.
Misrepresentation Act:
These details are a general guide only, and
should not be relied upon as a basis to enter into
a legal contract or to commit expenditure. None
of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in
working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for
general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves
before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be
incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to
any expenditure or legal commitments. Unless otherwise states all prices and rents are quoted exclusive
of VAT. Subject to contract

Nodweddion
• Wedi'i leoli ar gei Porth Amlwch , Amlwch
• Arwynebedd llawr o 90m² (968 troedfedd sgwar) neu oddeutu hynny
• Uned storio diogel
• Defnydd cynllunio B8 (storio) yn unig

Disgrifiad
Hen stordy copr a leolir ar cei Porth Amlwch sydd wedi ei adeiladu o gerrig ac o dan dô
llechi.
Cynllunio
Rydym wedi ein cynghori for mai B8 (storfa) yw’r defnydd cynllunio sefdliedig.
Gwasanaethau
Rydym yn deall does gan yr eiddo hwn cysylltiad i gwasanaehtau trydan a dwr . Dylai pawb
sydd â diddordeb ofyn am eglurhad bod darpariaethau gwasanaeth yn addas ar gyfer eu
defnydd eu hunain arfaethedig.
Daliadaeth
Yn amodol ar gais llwyddiannus; mae’r
eiddo yn cael ei gynnig ar gytundeb prydles
o 3 blynedd heithrio o'r Ddeddf Landlord a
Thenant 1954.
Datganiadau o Ddiddordeb
Dylai partïon sy'n dymuno mynegi
diddordeb yn yr eiddo hwn yn gwneud
hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy
ysgrifennu at yr Adran Eiddo, Cyngor Sir
Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,

Gwylio
Edrych ar yr eiddo yn cael ei wneud trwy
apwyntiad yn unig a gellir eu trefnu drwy
ffonio, neu drwy e-bostio’r Adran Eiddo,
Cyngor Sir Ynys Mon.
Deddf Camliwio
Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrwymo i gontract
cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes un o'r offer cyfarpar,, gemau, ffitiadau neu wasanaethau wedi cael eu
profi neu ei ddilysu eu bod yn gweithio'n, yn addas at eu diben, neu o fewn perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl
fesuriadau a gyflenwir ar gyfer arweiniad cyffredinol yn unig, felly partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ailedrych
ar y mesuriadau eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai pawb sydd â diddordeb
gymryd yn ganiataol holl wybodaeth i fod yn anghywir ac yn ymgynghori â'u syrfëwr ei hun, cyfreithiwr neu
weithwyr proffesiynol eraill cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni nodir fel
arall yn datgan yr holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gytundeb

Reference: LUC1001029

Similar properties in this price range


Modular Building
£1 For Sale

Modular Building

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Toll House -Penrhos
Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llanfairpwll Workshops
Per Annum £6,500 For Sale

Llanfairpwll Workshops

Llanfairpwll

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
A, Penrhos Industrial Estate
£14,750 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members