You'll Know The Difference!

Modular Building, Llangefni

£1

4 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Modular Building
LLANGEFNI Guide Price £1

Features
• Former Local Authority office building
• Extending to approximately 1157 m2
• Purchaser responsible for dismantling & relocating building(s)
• Complete with lighting, heaters and fire system

Description
The modular building are currently located at the Llangefni Industrial Estate but require dismantling and relocating. The building was constructed circa 1995, which extends to approximately 1157m2.

The building comprises of a number of single and large offices together with toilet facilities, kitchenettes, storage rooms, reception areas and conference/meeting rooms. All components incorporated within the building are to be included as part of the sale which includes all of the in-built electrical and heating components together with ancillary components including the galvanised fire escapes..

Viewing the Property
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752 241 or 01248 752 245; or by email to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, email or writing to the Isle of Anglesey County Council Property Department.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Adeilad Modwlar
LLANGEFNI Amcanbris £1

Nodweddion
• Hen Adeilad swyddfeydd yr Awdurdod Lleol
• Ymestyn i oddeutu 1157 m2
• Y Prynwr fydd yn gyfrifol am ddaduno ac ail-leoli’r adeilad(au)
• Yn cynnwys y goleuadau, gwresogyddion a’r system tân

Disgrifiad
Mae'r adeiladau modwlar wedi'u lleoli ar hyn o bryd ar Ystâd Ddiwydiannol Llangefni ond angen eu daduno ac ail-leoli. Adeiladwyd oddeutu 1995, yn gyfan gwbl mae’r adeilad yn ymestyn i tua 1157m2.

Mae'r adeiladau yn cynnwys nifer o swyddfeydd sengl a mawr ynghyd â chyfleusterau toiled, ceginau, ystafelloedd storio, derbynfeydd ac ystafelloedd chynhadledd a chyfarfod. Mae'r holl elfennau corfforedig yn yr adeilad yn cael eu cynnwys fel rhan o'r gwerthiant sy'n cynnwys yr holl o'r cydrannau trydanol a gwresogi a adeiladwyd ynghyd ag elfennau ategol gan gynnwys grisiau dihangfa dân sydd wedi eu galfaneiddio.

Gweld yr Eiddo
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Datganiadau o Ddiddordeb
Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny ar bapur, dros y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Deddf Cam-gynrychioli
Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrwymo i gontract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes un o'r offer cyfarpar,, gemau, ffitiadau neu wasanaethau wedi cael eu profi neu ei ddilysu eu bod yn gweithio'n addas at eu diben, neu o fewn perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl fesuriadau a gyflenwir ar gyfer arweiniad cyffredinol yn unig, felly mae partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ail-edrych ar y mesuriadau eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai pawb sydd â diddordeb gymryd yn ganiataol holl wybodaeth i fod yn anghywir ac yn ymgynghori â'u syrfëwr ei hun, cyfreithiwr neu weithwyr proffesiynol eraill cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni nodir yn wahanol mae'r holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001061

Similar properties in this price range


Toll House -Penrhos
Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llanfairpwll Workshops
Per Annum £6,500 For Sale

Llanfairpwll Workshops

Llanfairpwll

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
A, Penrhos Industrial Estate
£14,750 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Holiday Homes
£58,350 For Sale

Holiday Homes

Llanedwen

 • Lodge
 •  3
 •  1
View more details
Members