You'll Know The Difference!

Ffridd Bach, Llanedwen

£245,000

2 Bedrooms / 0 Bathrooms / 0 Reception

5 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

An opportunity to acquire a detached 2 bedroom farmhouse in need of complete renovation/ refurbishment. The property has the benefit of open countryside views towards the Menai Strait and Snowdonia mountain range and includes a range of outbuildings together with approximately 1.4 acres of agricultural land. The property is conveniently located in the rural village of Llanedwen, close to the popular village of Llanfairpwll and the A55 expressway.

Detached 2 bedroom property
- Land extending to approximately 1.4 acres
- In need of renovation
- Accompanied by a range of outbuildings (which may be converted subject to statutory consents)
- Views of Menai Strait and Snowdonia mountain range
Ar Werth
For Sale
Eiddo a Tir
Property & Land
Description
An opportunity to acquire a detached 2 bedroom farmhouse in need of complete renovation/refurbishment. The property has the benefit of open countryside views towards the Menai Strait and Snowdonia mountain range and includes a range of outbuildings together with approximately 1.4 acres of agricultural land. The property is conveniently located in the rural village of Llanedwen, close to the popular village of Llanfairpwll and the A55 expressway.
Directions
Coming off the Britannia Bridge, take the exit onto the A5 for Llanfairpwllgwyngyll and turn left onto the A4080 (signposted Newborough). Pass the Plas Newydd National Trust site and proceed along the road for 1.5 miles. The property can be found on the left immediately after the bus stop, adjacent to a large lay-by.
Services
We understand that the property benefits from mains water and electricity with private drainage. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.
Tenure
Freehold with vacant possession.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Monday 4th September 2017.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
Ar Werth
For Sale
Eiddo a Tir
Property & Land
Eiddo Preswyl a Tir
Ffridd Bach, Llanedwen, LLANFAIRPWLL
Amcanbris
Nodweddion
- Eiddo preswyl ar wahân gyda 2 lloft
- Tir yn ymestyn i oddetu 1.4 erw
- Angen ei atgyweirio
- Yn cynnwys amrywiaeth o adeiladau allanol (y gellir eu trawsnewid yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol)
- Golygfeydd o’r Fenai a mynyddoedd Eryri
Ar Werth
For Sale
Eiddo a Tir
Property & Land
Lleoliad a Disgrifiad
Cyfle i brynu ffermdy ar wahân 2 llofft sydd angen ei adnewyddu/ei atgyweirio’n llwyr. O’r eiddo, ceir golygfeydd o gefn gwlad agored tuag at y Fenai a mynyddoedd Eryri ac mae’n cynnwys amrywiaeth o adeiladau allanol ynghyd ag oddeutu 1.4 erw o dir amaethyddol. Mae'r eiddo wedi ei leoli'n gyfleus ym mhentref gwledig Llanedwen ger pentref poblogaidd Llanfairpwll a gwibffordd yr A55.
Cyfarwyddiadau Wrth ddod oddi ar y Bont Britannia, cymerwch y slipffordd at yr A5 am Lanfairpwllgwyngyll a throwch i’r chwith i’r A4080 (arwydd i Niwbwrch). Ewch heibio safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol Plas Newydd ac ewch ymlaen ar hyd y ffordd am 1.5 milltir. Mae’r eiddo ar y chwith yn union ar ôl y safle bws, yn ymyl cilfan fawr.
Gwasanaetha Rydym ar ddeall bod yr eiddo yn cael dwr o’r prif gyflenwad ac mae ynddo drydan a system ddraenio breifat. Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu.
Daliadaeth
Rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag.
Datganiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo yn cael ei gynnig drwy gyfrwng tendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny ar bapur, dros y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 4ydd Medi 2017.
Gweld yr Eiddo
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau

Reference: LUC1001121

Similar properties in this price range


Tyn Y Berth
£249,500 For Sale

Tyn Y Berth

Moelfre

 • Detached
 •  3
 •  2
View more details
Holiday Home
POA For Sale

Holiday Home

Llanedwen

 • Lodge
 •  2
 •  1
View more details
Plas Glanrafon
From £255,000 For Sale

Plas Glanrafon

Benllech

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  2
View more details
Min Afon
£259,950 For Sale

Min Afon

Glanrafon

 • End Terrace
 •  6
 •  2
View more details
Members