You'll Know The Difference!

Tyddyn To, Menai Bridge

POA

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Rent:
£3,300 Per Annum

Features
• Located on the edge of a busy town centre
• Floor area totalling 36.5m² (393 sq ft) or thereabouts
• Suitable for a variety of retail uses within the A1 use class

Description
The property is a ground floor retail unit, situated near the Pentraeth Road entrance to Tyddyn To Housing Estate in Menai Bridge. The property is one of two adjoining shop properties within walking distance of Menai Bridge town centre. The net internal area approximates to 36.5m² (393 sq ft) with a fully glazed frontage of 6.23m. The accommodation comprises of a front retail area, rear stock room, store room and WC. There is a privately owned residential flat above the property with separate access. The adjoining shop is a dog grooming parlour. Our Planning Section advises us that the established planning use falls within class A1, other uses may be considered subject to planning approval. An internal repairing and insuring lease will be available.

Services
It is understood that the property currently benefits from mains water and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£3,300 y Flwyddyn

Nodweddion
• Wedi'i lleoli ar gyrion canol tref brysur

• Arwynebedd llawr oddeutu 36.5 m2 (393 troedfedd sgwâr)

• Yn addas ar gyfer amryw o ddefnyddiau masnachol o fewn dosbarth cynllunio A1

Disgrifiad
Uned adwerthu ar y llawr gwaelod wedi ei lleoli’n agos at fynedfa Lôn Pentraeth i stad Tyddyn To ym Mhorthaethwy yw’r uned hon. Un o ddwy siop gyfagos sydd o fewn pellter cerdded o ganol tref Porthaethwy. Yr arwynebedd mewnol net yn fras yw 36.5m² (393 troedfedd sgwâr) ac mae arwynebedd gwydr 6.23m ar yr uned. Mae’r eiddo yn cynnwys gofod manwerthu yn y ffrynt, ac ystafell stoc, storfa a thoiled yn y cefn. Mae yna fflat preifat uwchben yr uned gyda mynediad ar wahân. Siop harddu cwn sydd yn yr uned gyfagos. Mae ein Hadain Gynllunio yn ein cynghori bod defnydd sefydledig yr eiddo hwn yn nosbarth A1, ond mae’n bosib ystyried dosbarthiadau eraill ar yr amod y ceir y caniatâd cynllun angenrheidiol. Bydd prydles drwsio ac yswirio fewnol ar gael.

Gwasanaethau
Deellir bod yr eiddo ar hyn o bryd wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr a’r brif system ddraenio. Dylai partïon sydd â diddordeb ofyn am gadarnhad bod y gwasanaethau a ddarperir yn addas ar gyfer y defnydd y maent yn bwriadu ei wneud o’r eiddo.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001148

Similar properties in this price range


Toll House -Penrhos
Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llanfairpwll Workshops
Per Annum £6,500 For Sale

Llanfairpwll Workshops

Llanfairpwll

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Modular Building
£1 For Sale

Modular Building

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
A, Penrhos Industrial Estate
£14,750 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members