You'll Know The Difference!

Llanfairpwll Workshops, Llanfairpwll

£6,500

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Rent:
£6,500 Per Annum

Features
An opportunity to let two industrial units
Positioned within the centre of a busy village and close to the A55
Two units with a combined floor area totalling 124.90 m2 (1344.4 sq ft) or thereabouts
Established planning use within classes B1, B2 and B8

Description
Two adjacent terrace units of three industrial workshops located in the centre of the renowned village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. The units provide a total internal floor area of 124.90 m2 (1344.4 sq ft) or thereabouts: ? Unit 2 (right-hand unit) has a total internal floor area of 73.50 m2 (791 sq ft) or thereabouts. ? Unit 3 (middle unit) has a total internal floor area of 51.40 m2 (553 sq ft) or thereabouts. The production area provides a floor to eaves height of 2.8 m and a floor to ridge height of 4.7 m. Access into the units are via folding roller-shutter doors with an opening height of 2.15 m and opening width of 2.3 m.
Our Planning Section advises us that the established planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be made available. The rateable value from the 2010 rating list for Units 2 and 3 is £2,550 and £1,800 respectively (based on £38 per m2/unit).
Directions Coming off the Britannia Bridge, take the exit onto the A5 for Llanfairpwllgwyngyll and proceed into the village. Immediately after the Esso garage, take the right turn. The units will be in front of you on the left-hand side of the road.
Services
It is understood that the units currently benefit from mains water, electricity and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.
Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid beforehand on a monthly basis. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £585.85.
Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.
Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£6,500 y Flwyddyn
Nodweddion
Cyfle i brydlesu unedau ddiwydiannol
Wedi’u leoli yng nghanol pentref brysur ac yn agos i’r A55
Dwy uned gydag arwynebedd llawr cyfunol sydd oddeutu 124.90 metr sgwâr (1344.4 troedfedd sgwâr)
Defnydd cynllunio sefydledig o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8

Disgrifiad Dwy uned gyferbyn mewn teras o dri gweithdy diwydiannol. Mae’r unedau wedi eu lleoli yng nghanol y pentref enwog Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Mae’r unedau yn darparu arwynebedd llawr mewnol gyda chyfanswm sydd oddeutu 124.90 m2 (1344.4 troedfedd sgwâr): ? Uned 2 (uned ar y dde) gydag arwynebedd llawr oddeutu 73.50 m2 (791 troedfedd sgwâr). ? Uned 3 (uned ganol) gydag arwynebedd llawr oddeutu 51.40 m2 (553 troedfedd sgwâr). Mae’r man cynhyrchu yn darparu uchder llawr i fargod o 2.8 m ac uchder llawr i grib o 4.7 m. Gellir cael mynediad i mewn i’r unedau trwy ddrysau rholer plygiant gydag uchder agor o 2.15 m a lled agor o 2.3 m.
Mae ein Hadain Cynllunio yn cynghori ni bod y defnydd cynllunio sefydledig yn dod o dan ddosbarthiadau B1, B2 and B8. Bydd prydles atgyweirio ac yswiriant ar gael. O’r rhestr mesur drethiannol 2010, mae’r gwerth ardrethol ar gyfer Unedau 2 a 3 yn ôl eu trefn yn £2,550 and £1,800 (yn seiliedig ar £38 m2/uned).
Cyfarwyddiadau
Wrth ddod oddi ar y Bont Britannia, cymerwch y slipffordd at yr A5 am Lanfairpwllgwyngyll ac ewch ymlaen ar hyd y ffordd. Trowch i’r dde yn syth ar ôl heibio’r garej Esso. Bydd yr unedau ar ochr chwith y lôn.
Gwasanaethau
Deellir bod yr unedau wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio. Awgrymir dyler partïon sicrhau bod y cyflenwadau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.
Telerau’r Brydles Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £585.85.
Gwneud Cais Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes. Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001213

Similar properties in this price range


Toll House -Penrhos
Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Modular Building
£1 For Sale

Modular Building

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
A, Penrhos Industrial Estate
£14,750 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Holiday Homes
£58,350 For Sale

Holiday Homes

Llanedwen

 • Lodge
 •  3
 •  1
View more details
Members