You'll Know The Difference!

Llynnon Mill, Llanddeusant

£21,000

6 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Rent:
£21,000 Per Annum

Features
Popular Anglesey tourist attraction
The only working windmill in Wales (Producing stoneground whole meal flour)
Accredited tourist attraction & museum
Shop & tea rooms generating income
Two replicated Iron Age roundhouses, Nature trails, planted areas and excavated 19th century bakery
Car Park with over 100 spaces

Description
A unique opportunity to lease one of Anglesey’s top tourist attractions. Llynnon Mill is the only working
windmill in Wales and is a symbol of the Island; often appearing on brochures, government
documents, websites and other publications about the Island. There are also two replicated Iron Age
roundhouses together with a café/tearoom, a gift/craft shop and car park.
The 4-storey stone tower mill with a boat-shaped cap was built in 1775 and fully restored to working
order by the Local Authority in the early 1980’s. The mill has common sails and three pairs of
millstones and produces stoneground whole meal flour using organic wheat. Today it is a popular
tourist attraction, with tours giving visitors an insight of how the mill operates. Visitors can also explore
the agricultural museum related to the history of the site.
In 2007 the site was expanded with the addition of a replicated prehistoric village which includes two
replicated 10m diameter roundhouses furnished with the sort of household implements and tools that
Iron Age inhabitants would have used in their daily lives. Built from timber, wattle and daub walls
under a traditional thatched roof, the roundhouses provide visitors with a unique insight of the life of
Iron Age farmers over 3,000 years ago.
Both the shop and café are extremely popular with visitors of the mill. The craft shop offers a wide
range of gifts and craftwork including wholemeal flour ground by the mill whilst the family friendly café
offers a wide range of fine traditional meals and snacks.
Tenure
The Council is offering the property on a full repairing and insuring lease with a requirement that the
site is to remain as a tourist attraction, open to the public and comply with the Isle of Anglesey
County Council’s bilingual language policy. The successful applicant will be responsible for the
payment of the Council’s legal fees for the preparation of the lease.
The craft shop and café, which are included within the demise, both have sitting tenants generating
an income.
Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of
references and a business plan. Isle of Anglesey County Council will consider applications from both
commercial and non-commercial entities.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the
Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752241 / 752245 or by emailing
PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit
expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in
working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance
only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to
any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or
other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all
prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcangyfrif o’r Rhent:
£21,000 y Flwyddyn

Nodweddion
Un o brif atyniadau twristiaeth Ynys Môn
Yr unig felin wynt weithredol yng Nghymru (Cynhyrchu blawd pryd cyfan
o garreg)
Atyniad ac amgueddfa achrededig
Siop ac ystafelloedd te sy’n creu incwm
Dau dy crwn wedi eu hatgynhyrchu o’r Oes Haearn, llwybrau natur, a
becws a gloddiwyd o’r 19eg ganrif
Maes parcio gyda dros 100 o leoedd

Disgrifiad
Cyfle unigryw i osod un o brif atyniadau twristiaeth Ynys Môn. Melin Llynnon yw’r unig felin wynt
weithredol yng Nghymru ac mae’n symbol o'r Ynys; mae’n ymddangos yn aml ar daflenni, dogfennau’r
llywodraeth, gwefannau, a chyhoeddiadau eraill am yr Ynys. Mae yma hefyd ddau o Dai Crynion wedi
eu hatgynhyrchu o Oes yr Haearn gyda chaffi / ystafell te, siop anrhegion/crefftau a maes parcio.
Mae’r felin yn dwr carreg 4-llawr gyda tho siâp cwch. Cafodd ei hadeiladu yn 1775 a’i hadfer yn
gyflawn i gyflwr gweithio gan yr Awdurdod Lleol yn yr 1980au cynnar. Mae gan y felin hwyliau cyffredin
a thri phâr o feini melin. Mae’n cynhyrchu blawd gwenith cyflawn a falwyd â maen gan ddefnyddio
gwenith organig. Heddiw mae’n atyniad twristiaeth boblogaidd, sy’n cynnig teithiau i ymwelwyr fel y
gallant weld sut mae’r felin yn gweithio. Mae ymwelwyr hefyd yn gallu mynd o gwmpas yr amgueddfa
amaethyddol sy’n gysylltiedig â hanes y safle.
Yn 2007, ehangwyd y safle drwy ychwanegu’r atgynhyrchiad o’r pentref cynhanesyddol, sy’n cynnwys
dau dy crwn 10m o ddiamedr wedi eu dodrefnu gyda’r math o offer domestig y byddai preswylwyr
Oes yr Haearn wedi eu defnyddio o ddydd i ddydd. Wedi eu hadeiladu o goed, plethwaith, a waliau
dwb o dan do gwellt traddodiadol; mae’r tai crwn yn rhoi i ymwelwyr syniad unigryw o fywyd ffermwyr
Oes yr Haearn dros 3,000 mlynedd yn ôl.
Mae’r siop a’r caffi yn hynod o boblogaidd gydag ymwelwyr i’r felin. Mae’r siop grefftau yn cynnig
amrywiaeth eang o anrhegion a gwaith crefft gan gynnwys blawd gwenith cyflawn a falwyd â maen
yn y felin ac mae’r caffi yn addas i deuluoedd ac yn cynnig amrywiaeth eang o brydau a byrbrydau
traddodiadol o safon ragorol.
Daliadaeth
Mae’r Cyngor yn cynnig yr eiddo ar brydles atgyweirio ag yswirio llawn gyda’r gofyniad bod y safle
yn parhau i gael ei redeg fel atyniad i dwristiaid sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n cydymffurfio
â pholisi iaith dwyieithog Cyngor Sir Ynys Môn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am
dalu ffioedd cyfreithiol y Cyngor i baratoi’r les.
Mae’r caffi a’r siop grefftau, sydd yn cael eu cynnwys yn y brydles, ill dau â thenantiaid ar hyn o bryd
sy’n cynhyrchu incwm.
Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a
chynllun busnes. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried ceisiadau gan gyrff masnachol ac
anfasnachol.
Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir
Ynys Môn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i
ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt
wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu
darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt
eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac
ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu
ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001292

Similar properties in this price range


Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Land at Brynsiencyn
£50,000 For Sale

Land at Brynsiencyn

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Members