You'll Know The Difference!

Land At Bro Dawel, Bodedern

£4,500

2 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Price:
£4,500

***Deadline for tender submissions: Monday, 19th August 2019***


Features
Approximately 172.89 m2 (0.04 acres) of land
Not for residential development
May be considered suitable for garden land (subject to statutory consents)

Description
An opportunity to acquire a parcel of land within the village of Bodedern which extends to approximately 172.89 m2 (0.04 acres) or thereabouts. The land is not considered suitable for residential development however may be suited as garden land (subject to statutory consents).

Directions
From Junction 4 of the A55 eastbound, exit the expressway and follow signs for Bodedern. After passing the secondary school, take the first right into Bron y Graig. Proceed until the end of the road, bearing left onto Wesley Street. Take the first left into Bro Dawel and the land is situated at the end of the estate.

Services
Prospective purchasers must make their own enquiries with respect to the location and capacity of mains services and drainage.

Tenure
Freehold with vacant possession upon completion of the sale. The purchaser shall be responsible for the Council’s legal fee, which will be £621.55.

Expressions of Interest
The land is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this land should do so by telephone on 01248 752245 or 752241, by e-mailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk or in writing to the County Council’s Property Section.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcan Bris:
£4,500

***Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau tendr: Dydd Llun, 19eg Awst 2019***

Nodweddion
Oddeutu 172.89 m2 (0.04 erw) o dir
Nid ar gyfer datblygiad preswyl
Efallai y bydd yn addas fel tir ar gyfer gardd (yn amodol ar ganiatâd statudol)

Disgrifiad
Cyfle i brynu llain o dir ym mhentref Bodedern sydd oddeutu 172.89 m2 (0.04 erw). Nid yw’r tir yn addas ar gyfer datblygiad preswyl, fodd bynnag gall fod yn addas fel tir gardd (yn amodol ar ganiatâd statudol).

Lleoliad
O Gyffordd 4 yr A55 tua'r dwyrain, gadewch y wibffordd a dilynwch yr arwyddion i Fodedern. Ar ôl mynd heibio'r ysgol uwchradd, cymerwch y troad cyntaf i'r dde i Fron y Graig. Ewch ymlaen tan ddiwedd y ffordd, gan fynd i'r chwith at Stryd Wesle. Cymerwch y troad cyntaf i'r chwith i mewn i Fro Dawel ac mae'r tir wedi'i leoli ar ddiwedd y stad.

Gwasanaethau
Dylai partïon sydd â diddordeb ofyn am gadarnhad ynglyn â lleoliad a chapasiti’r prif gyflenwad dwr a draenio.

Daliadaeth
Daliadaeth rydd gyda meddiant gwag unwaith y mae’r gwerthiant wedi ei gwblhau. Y prynwr fydd yn gyfrifol am gostau cyfreithiol y Cyngor, sef swm o £621.55.

Datganiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny dros y ffôn ar 01248 752245 neu 752241, drwy anfon e-bost at YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk neu yn ysgrifenedig at Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddwedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001449

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Business Units 17-20 & 23-26
Per Annum £8,380 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members