You'll Know The Difference!

Ysgol Gynradd Dwyran Primary School, Dwyran

£150,000

8 photos

Bilingual Brochure Site Plan
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

"Dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb: Hanner dydd, Dydd Gwener 15 Ionawr 2021"

"Closing date for expressions of interest: Midday, Friday 15 January 2021"

Ar Werth – Hen Adeilad Ysgol
Ysgol Gymuned Dwyran
Lôn Capel, Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6AQ
Amcan Bris - £150,000

Nodweddion
• Hen adeilad ysgol lle ystyrir bod yn addas ar gyfer ei drawsnewid neu ei ail-ddatblygu, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol

• Llain o dir sylweddol sy’n ymestyn i oddeutu 0.89 erw (0.36 hectar)

• Oddeutu 0.38 erw (0.15 hectar) o dir o fewn ffin datblygu y CDLl

• Adeilad yr ysgol gydag arwynebedd mewnol gros yn ymestyn i oddeutu 549m2 (5,909 troedfedd sgwâr)

• Cae yn ymestyn i oddeutu 0.37 acer (0.149 hectar)

• Lleoliad a golygfa lled-wledig

Disgrifiad
Cyfle i brynu hen ysgol gynradd sydd wedi'i lleoli o fewn 0.89 erw gan gynnwys tua 0.37 erw o dir amaethyddol. Gellir ystyried bod adeilad yr ysgol sydd wedi ei godi o gerrig a gwaith maen traddodiadol yn addas i'w drawsnewid neu ei ailddatblygu, yn amodol ar sicrhau'r caniatadau statudol (mae tua 0.38 erw o’r tir o fewn ffin datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol). Mae’r eiddo wedi’i leoli ym mhentref gwledig Dwyran yn ne Ynys Môn.

Llety
Mae adeilad yr ysgol yn ymestyn i tua 549m2 gyda'r ardal fewnol yn cynnwys 30 ystafell / gofod cylchrediad.

Cyfarwyddiadau
O'r A4780 (o gyfeiriad Brynsiencyn), cymerwch yr ail droad de i mewn i bentref Dwyran (arwydd am Lôn Capel). Ewch ar hyd y ffordd am oddeutu 80 metr ac mae'r eiddo ar gael ar yr ochr dde.

Gwasanaethau
Deallir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, draenio a thrydan gyda system gwresogi breifat LPG. Dylai partïon gyda diddordeb wneud ymholiadau eu hunain i gadarnhau hyn cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau ariannol.

Deiliadaeth
Mae'r eiddo i'w werthu ar sail rydd-ddaliadol ond dylai eich cynrychiolwyr cyfreithiol egluro hyn cyn cwblhau'r pryniant. Rhoddir hawddfraint i Gyngor Sir Ynys Môn am ddraeniau tir (wedi'i farcio'n frown ar y cynllun cysylltiedig).

Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, a fydd oddeutu £640.

Gweld yr Eiddo
Yn unol â Pholisi Gweithdrefnau Rheoli Asedau Cyngor Sir Ynys Môn dim ond trwy gynigion anffurfiol / wedi'u selio y bydd yr eiddo'n cael ei werthu. Dylai partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy ysgrifennu at Adran Eiddo'r Cyngor Sir. Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 / 752250 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Mynegiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

For Sale – Former School Building
Dwyran Community School
Lôn Capel, Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6AQ
Guide Price - £150,000

Features
• Former school building which may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to statutory consents
• Sizable plot extending to approximately 0.89 acres (0.36 hectares)
• Approximately 0.38 acres (0.15 hectares) of land within the JLDP development boundary
• School building with a gross internal area of approximately 549m2 (5,909 square feet)

• Agricultural land extending to approximately 0.37 acres (0.149 hectares)
• Semi-rural location and outlook

Description
An opportunity to acquire a former primary school set within approximately 0.89 acres which includes approximately 0.37 acres of agricultural land. The school building which is of stone and traditional masonry construction may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to obtaining the necessary statutory consents (approximately 0.38 acres of the land is within the Joint Local Development Plan development boundary). The property is located within the sought after rural village of Dwyran in the south of Anglesey.

Accommodation
The school building extends to approximately 549m2 comprising of 30 rooms / circulation areas.

Directions
From the A4780 (leading from Brynsiencyn), turn right at the second junction into the village of Dwyran. Proceed for approximately 80 metres and the property will be seen on the right-hand side.

Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity with a private LPG fired heating system. Interest parties should make their own enquiries to confirm this prior to making any financial commitments.

Tenure
The property is to be sold on a freehold basis but this should be clarified by your legal representatives prior to completion of purchase. An easement will be granted to Isle of Anglesey County Council for land drains (marked brown on the accompanying plan).
The purchaser shall be responsible for payment of their own together with the Seller’s legal fees. We can advise that our legal fee in this matter will be in the region of £640.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 / 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Expressions of Interest
The property will be only sold by way of informal tender/sealed bids, strictly in accordance with the Anglesey County Council Asset Management Policy and Procedures. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the County Council’s Property Section.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.Reference: LUC1001617

Similar properties in this price range


Bryn Paun
£142,000 For Sale

Bryn Paun

Llangoed

 • Terraced
 •  3
 •  1
View more details
Railway Cottages
£160,000 For Sale
 • Semi Detached
 •  2
 •  1
View more details
Llys Menai
£127,500 For Sale

Llys Menai

Menai Bridge

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Llys Marcwis
OIRO £119,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members