You'll Know The Difference!

Hen Melin Wynt, Llangefni

£7,500 per year

Available NOW

5 photos

Brochure
  • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

• Former mill previously used to house telecommunications equipment.
• Commanding views of the Anglesey’s administrative centre.
• Approximately 12m high with an internal diameter approximately 5.7m.
• Gutted internally and roof replaced with a walking platform.
• Internal galvanised ladders and walkways. Secured by a steel door.


Description
An opportunity to lease a former corn mill, thought to have been built over three floors in 1829. The mill closed in 1893 and more recently was adapted for use as a telecommunications tower in the 1990s, serving the centre of the Island, and is now vacant.
Standing at approximately 12m high and with an internal diameter of approximately 5.7m, the property is Grade II listed and is of traditional stone construction. The property has been gutted internally with the roof removed to make way for recently fitted galvanised steel ladders, walkway (approximately 5m high) and top platform (approximately 10.5m high) with two poles to mount antennae to serve its use as a telecommunications tower. The property is secured by a steel door. The building may be considered suitable for use as a telecommunications tower.

Directions and Access
From the B5420, take the first left onto Bron Dinas estate. Proceed to the top of the estate.
A right of way will be granted whereby a vehicle may access the gate at the western elevation (Ysbyty Cefni Hospital side). The last 25m or thereabout will need to be accessed on foot.
The right of way will include a 4m radius around the property (shown hatched brown on the plan).

Services
Interested parties are strongly advised to make their own enquiries to confirm that the property is suitable for their proposed use.

Lease Terms
A five-year protected lease will be offered on a full repairing and insuring basis. The applicant will be responsible for the Council’s legal fee in preparing the lease, which will be in the region of £640.

Expressions of Interest and Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752245 or by email to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


• Hen felin a ddefnyddiwyd yn flaenorol i gartrefu offer telegyfathrebu.
• Golygfeydd o ardal weinyddol Ynys Môn.
• Uchder oddeutu 12 metr a diamedr mewnol oddeutu 5.7 metr.

• Tu mewn yn wag a’r to wedi ei dynnu a’i amnewid gyda phlatfform cerdded.

• Ysgolion a rhodfeydd wedi’u galfaneiddio yn fewnol. Wedi'i diogelu gyda drws dur.Disgrifiad
Cyfle i brydlesu hen felin yd, y credir iddi gael ei hadeiladu dros dri llawr ym 1829. Caeodd y felin ym 1893 ac yn fwy diweddar addaswyd i'w defnyddio fel twr telegyfathrebu yn y 1990au, gan wasanaethu canol yr Ynys. Mae'r eiddo nawr yn wag.
Gydag uchder oddeutu 12m mewn diamedr a tua 5.7m yn fewnol, mae'r eiddo yn adeilad rhestredig Gradd II ac mae wedi'i godi o gerrig main traddodiadol. Mae tu mewn yr eiddo wedi'i glirio ac mae’r to wedi'i dynnu i wneud lle i ysgolion, llwybr cerdded (tua 5m o uchder) a phlatfform uchaf (tua 10.5m o uchder) gyda dau bolyn i fowntio antenau sydd i gyd wedi eu gwneud o ddur galfanedig ac fe’i osodwyd yn ddiweddar i’w ddefnyddio fel twr telegyfathrebu. Mae'r eiddo wedi'i ddiogelu gan ddrws dur. Gellir ystyried bod yr adeilad yn addas i'w ddefnyddio fel twr telegyfathrebu.

Cyfarwyddiadau a Mynediad
O'r B5420, cymerwch y troad cyntaf i'r chwith i stad Bron Dinas. Ewch ymlaen i ben y stad. Rhoddir hawl tramwy lle gall cerbyd gael mynediad i'r giât ar yr ochr gorllewinol (ochr Ysbyty Cefni). Bydd angen cyrraedd y 25m diwedd ar droed. Bydd yr hawl tramwy yn cynnwys radiws 4m o amgylch yr eiddo (wedi'i amlygu’n frown ar y cynllun).

Gwasanaethau
Argymhellir i bartïon â diddordeb wneud eu hymholiadau eu hunain i gadarnhau bod yr eiddo yn addas i’w defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Bydd prydles pum mlynedd ddiogel yn ar sail trwsio ac yswirio llawn. Bydd yr ymgeisydd yn gyfrifol am ffi gyfreithiol y Cyngor wrth baratoi'r brydles, a fydd oddeutu i £640.

Mynegiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.


Reference: LUC1001655

Similar properties in this price range


Bridge Street
OIRO £1,100 per month For Rent

Bridge Street

Menai Bridge

  • Commercial
  •  0
  •  0
View more details
Members