You'll Know The Difference!

Rhosyr Workshops, Newborough

£1,725

1 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Hanner dydd, Dydd Gwener, 16 Ebrill 2021.

Closing date for expressions of interest: Midday, Friday 16 April 2021.


To Let
Light Industrial Unit

Unit 3 Rhosyr Workshops
Newborough, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6UZ

Annual Rent: £1,725 exclusive

Features
• Positioned on the outskirts of the village of Newborough
• Gross internal floor area approximately 47.24m2 (508 square feet)
• Established planning use within classes B1, B2 and B8
• Eligible for 100% business rate relief

Description
Terraced unit built circa 1985 located on the outskirts of the village of Newborough. The unit provides an internal gross floor area of 47.24m2 (508 sq ft) or thereabout and includes a W.C. External access to the unit is via a roller shutter door and the unit benefits from a small storage area to the rear and enjoys shared parking facilities. The established planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The Ratable Value from the Rating List is £1,600 and therefore eligible for 100% business rate relief.

Directions
From the A5 westbound into Pentre Berw, take the left junction onto the B4419 for Newborough. Follow the road for approximately five miles. The Rhosyr Workshops site can be found on the right hand side of the road adjacent to the former primary school.

Services
It is understood that the unit benefits from mains water, single-phase electricity and drainage. Interested parties are advised to seek clarification that the services are suitable for their proposed use.

Lease Terms
A three year protected tenancy with rent paid in advance on a monthly basis. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to six months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a six monthly fee of £291.19. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £640.

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing
Viewing of the unit is by appointment only may be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk. The viewing date may be postponed until Covid-19 restrictions allow.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.I’w Osod
Uned Ddiwydiannol Ysgafn

Uned 3 Gweithdai Rhosyr
Niwbwrch, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6UZ

Rhent Blynyddol: £1,725 allgynhwysol

Nodweddion
• Wedi'i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch
• Arwynebedd gros mewnol oddeutu 47.24m2 (508 troedfedd sgwâr)
• Defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8
• Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes

Disgrifiad
Uned teras wedi ei hadeiladu tua 1985 a wedi’i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch. Mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 47.24m2 (508 troedfedd sgwâr) ac yn cynnwys toiled. Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws rholer. Mae’r uned gyda’r budd o ardal storio bach yn y cefn a chyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Mae’r defnydd cynllunio sefydliedig o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol o Restr Trethi yw £1,600 ac felly yn gymwys am 100% o ryddhad adrethi busnes.

Cyfarwyddiadau
O'r A5 tua'r gorllewin trwy Pentre Berw, cymerwch y gyffordd chwith i'r B4419 ar gyfer Niwbwrch. Dilynwch y ffordd am oddeutu pum milltir. Gellir dod o hyd i safle Gweithdai Rhosyr ar ochr dde'r ffordd gyferbyn i hen Ysgol Gynradd Niwbwrch.

Gwasanaethau
Mae’r uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan gwefr-sengl a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb tair blynedd warchodedig gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i chwe mis o rent. Bydd hwn yn hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £291.19 bob chwe mis. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £640.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk. Bydd dyddiad yr apwyntiad yn cael ei gohirio nes bydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001674

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Ind Est
£15,000 For Sale

Penrhos Ind Est

Holyhead

 • Light Industrial Unit
 •  0
 •  0
View more details
Ffordd Garnedd
Walk Through Video £99,950 For Sale

Ffordd Garnedd

Felinheli

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Llys Marcwis
OIRO £119,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members