You'll Know The Difference!

Land Adjacent To Douglas Inn A5025, Tregele

£175,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Approximately 0.61 Acres of land
Road Frontage
Approximately 130 Metres from the ‘Wylfa’ junction


Description
An opportunity to acquire a parcel of land extending to approximately 0.61 acres adjoining the A5025 in the village of Tregele, Anglesey. The land may be potentially used for vehicle parking or development subject to necessary statutory consents.
Tenure
The land is being sold on a Freehold basis but this should be clarified by your legal representative prior to completion of purchase. The land is current an ‘adopted highway’ which would require ‘stopping up’ by any proposed purchaser.
Services
It is understood that there are no service running to the land.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 01248 752277 or by e-mail to propertyenquiries@anglesey.gov.uk
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the councils Property Department.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract

Nodweddion
Tua 0.61 erw o dir
Ffryntiad Lon
Tua 130 Metr o gyffordd y 'Wylfa'
Ar Werth
For Sale
Tir Heb ei Feddiannu
Unoccupied Land
01248 752241
Disgrifiad Cyfle i brynu darn o dir sy'n ymestyn i oddeutu 0.61 erw ger y A5025 ym mhentref Tregele, Ynys Môn. Efallai y bydd y tir yn medru gael ei ddefnyddio ar gyfer parcio cerbydau neu ddatblygiad yn amodol ar ganiatâd statudol angenrheidiol.
Daliadaeth Mae'r tir yn cael ei werthu ar sail Rhydd-ddaliad, ond dylai hyn gael ei egluro gan eich cynrychiolydd cyfreithiol cyn cwblhau'r pryniant. Yn gyfredol mae'r tir yn 'briffordd fabwysiedig' a fyddai'n gofyn i unrhyw brynwr arfaethedig trefnu’r ‘Stopping Up Order’ gael ei gwbwlhau. Gwasanaethau Deallir nad oes gwasanaeth yn rhedeg at neu o dan y tir. Arolygu Edrych ar yr eiddo yn cael ei wneud trwy apwyntiad yn unig a gellir eu trefnu dros y ffôn ar 01248 752241 neu 01248 752277 neu drwy e-bost at propertyenquiries@anglesey.gov.uk Datganiadau o Ddiddordeb Dylai Partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn yn gwneud hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy ysgrifennu at y cynghorau Adran Eiddo.
Deddf Camliwio Mae'r manylion hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel sail i ymrwymo i gontract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes un o'r offer cyfarpar,, gemau, ffitiadau neu wasanaethau wedi cael eu profi neu ei ddilysu eu bod yn gweithio'n, yn addas at eu diben, neu o fewn perchnogaeth y cyngor. Mae'r holl fesuriadau a gyflenwir ar gyfer arweiniad cyffredinol yn unig, felly partïon â diddordeb yn cael eu cynghori i ail-edrych ar y mesuriadau eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw gostau. Dylai pawb sydd â diddordeb gymryd yn ganiataol holl wybodaeth i fod yn anghywir ac yn ymgynghori â'u syrfëwr ei hun, cyfreithiwr neu weithwyr proffesiynol eraill cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni nodir yn wahanol mae'r holl brisiau a rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract

Reference: LUC1000892

Similar properties in this price range


Aspire Muskoka
POA For Sale

Aspire Muskoka

Llanedwen

 • Lodge
 •  3
 •  2
View more details
Flat 1
£175,000 For Sale

Flat 1

Tyn Y Gongl

 • Flat/Apartment
 •  1
 •  1
View more details
Bryn Celyn
£175,000 For Sale

Bryn Celyn

Gwalchmai

 • Detached
 •  4
 •  2
View more details
Tyn Giat
Offers Invited £173,500 For Sale

Tyn Giat

Llandegfan

 • Detached Non Estate
 •  2
 •  1
View more details
Members