You'll Know The Difference!

Former Cambria Road Quarry, Menai Bridge

£75,000

1 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
• Considered Suitable For Residential Development Subject To Statutory Consents
• Close Menai Suspension Bridge and water front
• Located within the development boundary
• Views of Menai Bridge & Straits

Description
A unique opportunity to purchase a former quarry land approximately 100 yards from the banks of the Menai Straits. Situated in a sought after area of the town the land may be considered suitable for residential development subject to statutory consents.
Note: We are aware of the presence of Japanese Knotweed on site.
Location
Menai Bridge / Porthaethwy is a historic town and community overlooking the Menai Strait and lies by the Menai Suspension Bridge, built in 1826 by Thomas Telford. The vibrant town has a great range of shops, restaurants and bars together with schools and excellent road links.
Directions
The plot is situated on Cambria Road in Menai Bridge close to the Menai Straits water edge.
Services
There are currently no services to site.
Tenure
Freehold with vacant possession upon completion of the sale.
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the councils Property Department.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 01248 752277; or by email to propertyenquiries@anglesey.gov.uk
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract

Nodweddion
? Addas ar gyfer Plot Datblygiad Preswyl yn amodol ar Caniatâd Statudol
? fewn y Pellter Cerdded i bont Fenai a glannau’r Fenai
? Wedi'i leoli o fewn y Ffin Datblygu
? Golygfeydd o Bont & Afon Menai

Lleoliad a Disgrifiad
Cyfle unigryw i brynu hen dir chwarel tua 100 llath o'r lan y Fenai. Wedi'i leoli mewn ardal boblogaidd o’r dre, efallai bydd y tir yn addas ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol ar ganiatâd statudol
Nodyn: Rydym yn ymwybodol o bresenoldeb Llysiau'r Dial (Japanese Knottweed) ar y safle
Cyfarwyddiadau
Mae Menai Bridge / Porthaethwy yn dref a chymuned hanesyddol syn edrych dros Afon a Phont Menai a adeiladwyd yn 1826 gan Thomas Telford. Mae gan y dref fywiog amrywiaeth wych o siopau, bwytai a bariau, ynghyd ag ysgolion a chysylltiadau ffordd ardderchog.
Gwasanaethau:
Nid oes unrhyw wasanaethau i safle ar hyn o bryd..
Daliadaeth
Mae'r tir yn cael ei werthu rhydd-ddaliol gyda meddiant gwag.
Datganiadau o Ddiddordeb
Dylai Partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny yn ysgrifenedig, trwy Fôn neu drwy e-bost i Adran Eiddo y Cyngor Sir.
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfewr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW Yn amodol ar Gontract

Reference: LUC1001002

Similar properties in this price range


Swift Biarittz
£79,995 For Sale

Swift Biarittz

Llanedwen

 • Lodge
 •  2
 •  1
View more details
Tyn Pwll
£70,000 For Sale

Tyn Pwll

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Willerby Avonmore
£69,995 For Sale

Willerby Avonmore

Llanedwen

 • Lodge
 •  3
 •  1
View more details
New Luxury Willerby Lyndhurst
£68,995 For Sale
 • Lodge
 •  2
 •  1
View more details
Members