You'll Know The Difference!

Former Public Conveniences & Car Park, Newborough

£140,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Considered suitable for residential development subject to necessary statutory consents
Site extending to approximately 0.25 hectares (0.61 acres)
Within the development boundaries of Newborough (Stopped Unitary Development Plan (UDP) Dec 05).

Location & Description
An exciting opportunity to acquire a site extending to approximately 0.25 hectares (0.61 acres) in the coastal village of Newborough. The land is currently being used as a car park and has former public convenience building situated in the centre. The land is within the development boundaries of Newborough village (Stopped Unitary Development Plan UDP Dec 05) and may therefore be considered suitable for residential development subject to necessary statutory consents.
The village of Newborough, is renowned for its magnificent pine forest and beautiful sandy beach that extends along the south west of the island. The A55 expressway is also only approximately 9 miles away, providing links throughout the island, to the mainland and beyond.

Planning
The site is situated within the development boundaries contained within the Stopped Unitary Development Plan 05.
Tenure
The land is to be sold freehold with vacant possession.
Services
Prospective purchasers must make their own enquiries with respect to the location and capacity of all mains services and drainage.
Inspection
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning Anglesey County Council.
Expressions of Interest
Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the Anglesey County Council Property Department.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract

Nodweddion
Ystyriwyd yn addas ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol a caniatadau statudol angenrheidiol
Safle yn ymestyn i tua 0.25 hectar (0.61 erw) Ofewn ffiniau datblygu Niwbwrch (Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a stopiwyd Rhagfyg 05)

Lleoliad a Disgrifiad Cyfle cyffrous i brynu safle sy'n ymestyn i tua 0.25 hectar (0.61 erw) ym mhentref arfordirol Niwbwrch. Mae'r tir yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel maes parcio ac mae ganddocyn adeilad cyfleusterau cyhoeddus wedi ei leoli oddi fewn. Mae'r tir o fewn ffiniau datblygu pentref Niwbwrch (Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a stopiwyd Rhagfyr 05) ac felly gellir eu hystyried ar gyfer datblygiad preswyl yn destun i caniatadau statudol angenrheidiol.
Mae pentref Niwbwrch yn enwog am ei goedwig pinwydd godidog a thraeth tywodlyd hardd sy'n ymestyn ar hyd de-orllewin yr ynys. Mae’r A55 hefyd dim ond tua 9 milltir i ffwrdd, sy’n darparu cysylltiadau ar draws yr ynys, i'r tir mawr a thu hwnt
Caniatâd Cynllunio Mae'r safle wedi ei leoli oddi fewn i ffiniau datblygu’r Cynllun Datblygu Unedol felly gellir ei hystyried ar gyfer datblygiad preswyl yn amodol i caniatadau statudol angenrheidiol.

Daliadaeth Mae'r tir yn cael ei werthu rhydd-ddaliol gyda meddiant gwag. Gwasanaethau Mae'n rhaid i ddarpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain o ran lleoliad a digonolrwydd yr holl wasanaethau sydd ar gael.
Archwilio
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio Cyngor Sir Ynys Mon.
Datganiadau o Ddiddordeb Dylai Partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny yn ysgrifenedig, trwy fon neu drw e-bost.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i siecio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract.

Reference: LUC1001016

Similar properties in this price range


Brick Street
£139,950 For Sale

Brick Street

Pentraeth

 • Holiday Home
 •  2
 •  1
View more details
Bro Llewelyn
£139,500 For Sale

Bro Llewelyn

Llandegfan

 • Terraced
 •  3
 •  1
View more details
First Floor Flat
£142,500 For Sale

First Floor Flat

Cemaes Bay

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  2
View more details
Camwy
£145,000 For Sale

Camwy

Brynsiencyn

 • Detached Bungalow
 •  2
 •  1
View more details
Members