You'll Know The Difference!

Mona Industrial Estate, Gwalchmai

£105,000

2 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest PrintGuide Price: £105,000
Location
Mona Industrial Park is located centrally on the Isle of Anglesey, adjacent to Mona Airfield and close to the A55 express-way. The estate has a number of existing occupiers along with a number of development plots in varying stages of development. Existing occupiers include Stena Line, Scottish Power Systems, Xpose Media Ltd, Eifion’s Coaches, Bodrwnsiwn Veterinary Group among others.

Description
Plot 5a extends to approximately 2 acres and is located within the established Mona Industrial Estate. The plot enjoys good estate road frontage.

Services
It is understood that the property is served by mains electricity, water and drainage. Isle of Anglesey County Council advises that any interested parties check whether the provisions available are suitable for their own proposed use.


Planning Use
The opportunity exists to occupy a development plot within Mona Industrial Park, suitable for a variety of commercial uses, subject to the relevant consents. Underlying planning consent has been granted for the estate as a whole under Planning User Classes B1, B2 and B8. Interested parties are advised to check and confirm their own proposed use of the property with the Local Planning Authority.

Terms
The property is available for sale, subject to a successful application; which will involve the provision of references and possibly a business plan. The proposed purchaser will have a legal obligation to substantially develop the site within two years.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 and 01248 752277; or by email to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
The Isle of Anglesey County Council for themselves and for the vendors or lessors of this property, whose agents they are, give notice that; (1) These particulars are produced in good faith, are set out as a general guide only and do not constitute part of a contract. (2) No person in the employment of the agents has any authority to make or give any representation or warranty whatsoever in relation to this property, or its plant, services or electrical equipment. (3) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to Contract.

Amcan Bris: £105,000
Lleoliad
Mae Parc Diwydiannol Mona wedi’i leoli’n ganolog yn Ynys Môn, ger Maes Awyr Mona yn agos i wibffordd yr A55. Mae nifer o gwmnïau ar y stad eisoes ac mae yno nifer o blotiau datblygu - mae’r gwaith datblygu a wnaed ar plotiau hynny yn amrywio o blot i blot. Mae’r cwmnïau sydd yno ar hyn o bryd yn cynnwys Stena Line, Scottish Power Systems, Xpose Media Cyf, Eifion’s Coaches a Milfeddygon Bodrwnsiwn ymysg eraill.

Disgrifiad
Mae Plot 5a yn mesur oddeutu 2 o erw sydd wedi’i leoli o fewn Stad Diwydiannol syfydledig Mona. Mae gan y plot ffryntiad da gyda lôn y stad.

Gwasanaethau
Deellir bod yr eiddo yn cael ei wasanaethu gan brif gyflenwadau trydan, dwr a draenio. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynghori y dylai partïon sydd â diddordeb ofyn am gadarnhad bod y gwasanaethau a ddarperir yn addas ar gyfer y defnydd y maent yn bwriadu ei wneud o’r eiddo.


Defnydd Cynllunio
Mae cyfle i wneud defnydd o blot datblygu ym Mharc Diwydiannol Mona, sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd perthnasol. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y stad yn ei chyfanrwydd dan Ddosbarthiadau Defnydd Cynllunio B1, B2 a B8. Cynghorir partïon sydd â diddordeb i ofyn a gadarnhau’r defnydd y maent yn bwriadu ei wneud o’r eiddo gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Telerau
Mae’r eiddo ar gael i’w werthu, yn amodol ar gyflwyno cais llwyddiannus; bydd hynny’n cynnwys darparu geirdaon a chynllun busnes. Bydd gan y prynwr arfaethedig rwymedigaeth gyfreithiol i ddatblygu'r safle yn sylweddol o fewn dwy flynedd.

Gweld yr Eiddo
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Mae Cyngor Sir Ynys Môn, drostynt eu hunain ac ar ran gwerthwyr a phrydleswyr yr eiddo hwn, y maent yn asiantiaid iddynt, yn rhoi rhybudd; (1) Cynhyrchir y manylion hyn gyda phob ewyllys da ac fe’u bwriedir fel arweiniad cyffredinol yn unig ac nid ydynt yn ffurfio rhan o gontract. (2) Nid oes gan unrhyw berson a gyflogir gan yr asiantiaid unrhyw awdurdod i wneud nac i roi unrhyw ddisgrifiad neu warant o gwbl mewn perthynas â’r eiddo hwn, na’r offer, na’r gwasanaethau na’r cyfarpar trydanol. (3) Ac eithrio lle dywedir yn wahanol nid yw’r prisiau na’r rhenti a ddyfynnwyd yn cynnwys TAW. Yn amodol ar Gontract.

Reference: LUC1001020

Similar properties in this price range


Ffordd Garnedd
OIRO £110,000 For Sale

Ffordd Garnedd

Felinheli

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Tyn Rhos
OIRO £114,950 For Sale

Tyn Rhos

Gaerwen

 • Semi Detached
 •  3
 •  1
View more details
Gwilym Terrace
£120,000 For Sale

Gwilym Terrace

Llanfairpwll

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Tan-Y-Felin
offers invited £120,000 For Sale

Tan-Y-Felin

LLannerch-y-medd

 • Semi Detached
 •  2
 •  1
View more details
Members