You'll Know The Difference!

Bryn Llwyd, Rhostrehwfa

£160,000

2 Bedrooms / 0 Bathrooms / 0 Reception

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Features
• Detached 2 bedroom property
• Includes approximately 2.7 acres (1.09 hectares) of agricultural land
• Accompanied by outbuildings
• Conveniently situated close to the market town of Llangefni
• In need of full renovation or rebuilding subject to statutory consents

Description
An opportunity to acquire a detached 2 bedroom cottage in need of complete renovation/refurbishment. The property has the benefit of open countryside, includes an outbuilding and includes land which extends to approximately 2.7 acres. The property is conveniently located in the semi-rural village of Rhostrehwfa which is close to the market town of Llangefni and the A55 expressway.

Directions
From the A5, turn onto the B4422 and carry on through Rhostrehwfa for 650m. Take the first left immediately after the 40mph signs. Proceed for 150m and the property is on the right hand side.


Services
It is understood that the property is connected to mains water, private drainage and electricity. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.


Tenure
Freehold with vacant possession. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephoning 01248 752241 or 01248 752277; or by email to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Monday 2nd October 2017.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
• Eiddo preswyl ar wahân gyda 2 llofft
• Yn cynnwys oddeutu 2.7 erw (1.09 hectar) o dir amaethyddol
• Hefyd yn cynnwys adeiladau allanol
• Wedi’i leoli'n gyfleus yn agos at dref farchnad Llangefni
• Angen ei adnewyddu’n llawn neu ei ailadeiladu yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol

Disgrifiad
Cyfle i brynu bwthyn ar wahân 2 llofft sydd angen ei adnewyddu’n llwyr. Mae gan yr eiddo y fantais o olygfeydd cefn gwlad agored ac mae’n cynnwys adeiladau allanol ynghyd â thir sy’n ymestyn i thua 2.7 erw. Mae'r eiddo wedi’i leoli'n gyfleus ym mhentref rhannol-wledig Rhostrehwfa ger tref farchnad Llangefni a ffordd gyflym yr A55.

Cyfarwyddiadau
O’r A5, trowch i’r B4422 a pharhewch trwy Rhostrehwfa am 650m. Cymerwch y troad cyntaf ar y chwith ar ôl yr arwyddion 40mya. Parhewch am 150m ac fe welwch yr eiddo ar y dde.

Gwasanaethau
Rydym ar ddeall bod yr eiddo wedi’i gysylltu i gyflenwadau dwr pibell, draenio preifat a thrydan. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.


Daliadaeth
Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Awgrymir i brynwyr arfaethedig wneud eu ymholiadau eu hunain cyn prynu.

Gweld yr Eiddo
Gellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellir trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Datganiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost at Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 2ail Hydref 2017.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001130

Similar properties in this price range


Plas Glanrafon
From £160,000 For Sale

Plas Glanrafon

Benllech

 • Flat/Apartment
 •  1
 •  1
View more details
Cae Cnyciog
£159,950 For Sale

Cae Cnyciog

Llanfairpwll

 • Semi Detached Bungalow
 •  3
 •  1
View more details
Ffordd Angharad
OIRO £169,950 For Sale

Ffordd Angharad

Llanfairpwll

 • Detached
 •  3
 •  1
View more details
Market Street
£169,950 For Sale

Market Street

Holyhead

 • Commercial
 •  3
 •  2
View more details
Members