You'll Know The Difference!

Ysgol Cylch Y Garn, Llanrhyddlad

£180,000

4 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest

Guide Price
£180,000

Features
? Former primary school which may be considered suitable for redevelopment (subject to statutory consents)
? Land extends to approximately 0.88 acres (0.36 hectares) in total
? Entire site within the Llanrhyddlad development boundary
? Includes School House

Description
An opportunity to acquire a former primary school together with school house within the semi-rural village of Llanrhyddlad, Anglesey. The site which extends to approximately 0.88 acres (0.36 hectares) is wholly within the villages development boundaries therefore the existing buildings may be converted to residential accommodation or demolished and redeveloped subject to statutory consents.
The village of Llanrhyddlad is well place for many of the coastal and rural attractions to found on the Island. Furthermore, the village is in convenient travelling distance of the port town of Holyhead and the A55 Expressway.
Directions
From the Junction 3 A55, take the 4th exit on the roundabout (onto the 2nd roundabout) and follow signs for Valley. At the crossroad, take the right (signposted Amlwch) and proceed along the A5025 for 7.3 miles. Once in Llanrhyddlad, take the first left (signposted Church Bay) and the property is on the left.
Tenure
Freehold with vacant possession.
Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity however prospective purchasers are advised to make their own enquiries to confirm.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should contact the Isle of Anglesey County Council to register their interest.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
? Safle hen ysgol y gellir ei ystyried yn addas ar gyfer ailddatblygu (yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol)
? Tir yn ymestyn i oddeutu 0.88 erw (0.36 hectar)
? Tir o fewn ffin ddatblygu Llanrhuddlad
? Yn cynnwys Ty'r Ysgol

Disgrifiad Cyfle i brynu hen ysgol gynradd ynghyd â thy ysgol ym mhentref lled-wledig Llanrhyddlad, Ynys Môn. Mae'r safle sy'n ymestyn i tua 0.88 erw (0.36 hectar) o fewn ffiniau datblygu'r pentrefi, felly gellir trosi'r adeiladau presennol i lety preswyl neu eu dymchwel a'u hailddatblygu yn ddarostyngedig i ganiatâd statudol
Mae pentref Llanrhyddlad wedi'i leoli'n dda ar gyfer llawer o'r atyniadau arfordirol a gwledig a geir ar yr Ynys. Ar ben hynny, mae'r pentref yn pellter teithio hwylus o dref porthladd Caergybi a Ffordd Gyflym yr A55.
Cyfarwyddiadau O Gyffordd 3 yr A55, cymerwch y 4ydd allanfa ar y gylchfan (i’r 2ail gylchfan) a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y groesffordd, trowch i'r dde (arwydd am Amlwch) ac ewch ar hyd yr A5025 am 7.3 milltir. Wedi cyrraedd Llanrhuddlad, cymerwch y troad cyntaf i'r chwith (arwydd am Porth Swtan) ac mae'r eiddo ar y chwith.
Daliadaeth Daliadaeth rydd gyda meddiant gwag.
Gwasanaethau Rydym ar ddeall bod yr eiddo wedi’i gysylltu i brif gyflenwadau dwr, draenio a thrydan. Awgrymir y dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu. Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu 01248 752277; neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost at Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001167

Similar properties in this price range


Herb Garden
£179,950 For Sale

Herb Garden

Pentre Berw

 • Detached
 •  3
 •  2
View more details
Trem Eryri
£179,950 For Sale

Trem Eryri

Llandegfan

 • Semi Detached
 •  3
 •  1
View more details
Herb Garden
£179,950 For Sale

Herb Garden

Pentre Berw

 • Detached
 •  3
 •  2
View more details
Gwel Yr Wyddfa
£179,950 For Sale

Gwel Yr Wyddfa

Menai Bridge

 • Semi Detached Bungalow
 •  3
 •  1
View more details
Members