You'll Know The Difference!

Shire Hall, Llangefni

£150,000

3 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
An opportunity to buy a large, late C. 19 civic building
May be suitable for variety of uses subject to statutory consents
Positioned close to the centre of the administrative town of Llangefni
GIA of approximately 14,703 square feet (1,366 m2)
Good road links and car park to the rear

Description
The site is located to the east of Llangefni town centre and accessed via the A5114, which connects to the A55 Expressway.
The property comprises a detached, predominantly two-storey civic building with a lower ground floor. Built in a decorative Jacobethan style with Classical detail and a pitched slate roof. The main part of the hall was built in 1899 and is Grade II listed. This was later extended by the addition of a similar styled wing to the right. Office accommodation was built to the rear in 1912. There is a car park to the rear with space for approximately 14 cars.
The property has a gross internal floor area of approximately 14,703 sq ft (1,366 m2). Internally the property is configured with a council chamber, marriage rooms and surrounding ancillary offices, lobby rooms, stores and washroom facilities.
Directions
From Junction 6 (westbound) of the A55 Expressway, take the 3rd exit and follow signs for Llangefni. Proceed on the A5114 for approximately one mile. The property can be seen on the right after going under the railway bridge.
Services
It is understood that the property benefits from mains water, electricity and drainage.
Tenure
Freehold with vacant possession. Purchaser shall be responsible for the Seller’s Legal fees, which will be in the region of £585.85.
Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or e-mail PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
? Cyfle i brynu adeilad dinesig mawr o’r 19eg ganrif hwyr
? Gall fod yn addas am ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau yn amodol ar ganiatadau statudol
? Wedi’i leoli yn agos i ganol tref Llangefni
? Arwynebedd llawr gros oddeutu 14,703 troedfedd sgwâr (1,366 m2)
? Cysylltiadau priffyrdd da gyda maes parcio y tu cefn iddo

Disgrifiad Lleolir y safle i’r dwyrain o ganol dref Llangefni a cheir mynediad ato trwy ddilyn yr A5114, sy'n cysylltu â Gwibffordd yr A55.
Mae'r eiddo yn cynnwys adeilad dinesig annibynnol, sydd ar ddau lawr yn bennaf ac sydd â llawr gwaelod is. Wedi'i adeiladu mewn steil Jacobeaidd addurniadol gyda manylion Clasurol a tho llechi ar ongl. Adeiladwyd prif ran y neuadd yn 1899 ac mae'n rhestredig Gradd II. Estynnwyd yr adeilad yn ddiweddarach trwy ychwanegu adain o fath tebyg i'r dde. Adeiladwyd swyddfeydd yn y cefn yn 1912. Mae maes parcio yn y cefn gyda lle ar gyfer tua 14 o geir.
Mae gan yr eiddo arwynebedd llawr gros oddeutu 14,703 troedfedd sgwâr (1,366 m2). Yn fewnol, mae yna siambr cyngor, ystafelloedd priodas a swyddfeydd ategol o'u hamgylch, cynteddau, storfeydd a chyfleusterau toiledau.
Cyfarwyddiadau
O Gyffordd 6 (tua'r gorllewin) o Wibffordd yr A55, cymerwch y 3ydd allanfa a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llangefni. Ewch ar hyd yr A5114 am oddeutu milltir. Gellir gweld yr eiddo ar y dde ar ôl mynd o dan y bont reilffordd.
Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio.
Daliadaeth Daliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y Prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr bydd oddeutu £585.85.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001242

Similar properties in this price range


Pemberton Park Lane
£145,000 For Sale
 • Lodge
 •  3
 •  1
View more details
Tai Newydd
£145,000 For Sale

Tai Newydd

Carmel

 • Semi Detached
 •  2
 •  1
View more details
First Floor Flat
£142,500 For Sale

First Floor Flat

Cemaes Bay

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  2
View more details
Mill Lodge
£159,950 For Sale

Mill Lodge

Llandegfan

 • Mid Terrace House
 •  3
 •  1
View more details
Members