You'll Know The Difference!

Garage, Llangefni

£4,500

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Single Garage, Guide Price: £4,500
Maes Hyfryd Road, Llangefni
Features
? An opportunity to acquire a single garage
? To be sold freehold with vacant possession
? Positioned

Features
? An opportunity to acquire a single garage
? To be sold freehold with vacant possession
? Positioned within the Maes Hyfryd Estate, Llangefni

Description
A single garage with a depth of approximately 17’5”, a width of approximately 9’ of solid brick construction with a metal up and over door under a corrugated roof
Directions
Turn into Maeshyfryd road and then take the first right and the garage will be visible on the left hand side.
Tenure
Freehold with vacant possession. Purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s Legal fees, which will be in the region of £585.85.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.
Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752241 / 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Garej sengl, Ffordd Maeshyfryd, Llangefni
Amcanbris: £4,500

Nodweddion
? Cyfle i brynu modurdy sengl
? I'w werthu rhydd-ddaliad â meddiant gwag
? Wedi’u leoli yng nghanol dref brysur ac yn agos i’r A55
? Wedi'i leoli o fewn Ystâd Maes Hyfryd, Llangefni

Disgrifiad Garej gyda ddyfnder o tua 17 '5 "(5.33m) a lled oddeutu 9" (2.7m). Maer garej wedi’i adeiladu o frics solet gyda drws metel a throsodd o dan do rhychog.
Cyfarwyddiadau
Trowch i, mewn i ffordd Maeshyfryd ac yna'r i’r dde ac bydd y garej i’w weld ar yr ochr chwith.
Daliadaeth Daliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y Prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £585.85.
Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752241 / 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001267

Similar properties in this price range


Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members