You'll Know The Difference!

Penrhos Industrial Estate, Holyhead

£14,750

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent:
£14,750 Per Annum

Features
? An opportunity to let an Industrial unit
? Positioned within established Industrial Estate
? Approximately 370 square metres (3,982 square feet)
? Ideally positioned close to town centre and main road links

Description
Built in 2005, the unit provides an internal gross floor area of 370.82m2 (3,982 sq ft.). External access to the production area is via a front roller shutter door (4.0m high). Our Planning Service advises that the planning use falls within class B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available.
Directions
Located on the Penrhos Business Park, approximately one mile south of Holyhead town centre, the port and railway station. The park adjoins the developing Holyhead Retail Park which is home to Wilko, Argos, Tesco and Morrisons. The unit is located on the Industrial Estate Road, off the A5153 and enjoys substantial estate road frontage.
Services
It is understood that the unit benefits from mains water, electricity and drainage.
Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid beforehand on a monthly basis. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £585.85.
Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.
Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£14,750 y Flwyddyn

Nodweddion
? Cyfle i brydlesu Uned Ddiwydiannol
? Wedi'i lleoli mewn Stad Ddiwydiannol sefydledig
? Oddeutu 370 metr sgwâr (3,982 troedfedd sgwâr)
? Lleoliad delfrydol yn agos at ganol y dref a’r prif ffyrdd

Disgrifiad Wedi ei hadeiladu yn 2005, mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 370.82 metr sgwâr (3,982 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws rholer (4.0m o uchder) yn y ffrynt. Mae ein Hadain Cynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant.
Cyfarwyddiadau
Wedi ei leoli ym Mharc Busnes Penrhos, mae’r safle tua milltir i’r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a’r orsaf rheilffordd. Mae’r parc yn ymyl Parc Siopa Caergybi lle ceir Wilko, Argos, Tesco, Morrisons yn ogystal â siopau eraill. Mae’r uned wedi'i lleoli ar ffordd y Stad Ddiwydiannol, ac mae ffrynt yr uned yn wynebu lôn y stad.
Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio. Telerau’r Brydles Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £585.85.
Gwneud Cais Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes. Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001270

Similar properties in this price range


Public Conveniences Traeth Bychan
Guide Price £20,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Pen Yr Orsedd Business Units
Per Annum £20,250 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Pen Yr Orsedd Business Units
Per Annum £8,750 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members