You'll Know The Difference!

Former Public Convenience, Penrhos Beach, Holyhead

£10,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
• Considered suitable for a number of commercial purposes subject to necessary statutory consents
• Gross internal area of 35.0 m2 (376.7 sq ft) or thereabouts
• Coastal location near Penrhos Coastal Park

Description
An opportunity to acquire a former public convenience building near Penrhos Beach on the outskirts of Holyhead, Anglesey. The property is a single storey building of traditional masonry construction with rendered elevations under a concrete flat roof. The building may be suitable for conversion into commercial use, subject to being granted the necessary statutory consents. The Seller will give preference to any bidder proposing to retain a public convenience facility. Public Right of Way to be retained through site as condition of sale. (Hatched Brown on below plan)
Directions
From Junction 2 A55 (westbound), take the the 3rd exit onto the A5153 (Retail Park) and proceed for 400m. At the roundabout, take the 2nd exit (signposted Holyhead A5). Take the right turn adjacent to Iceland onto Penrhos Beach Road. The property is on the left at the end of the road.
Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity however prospective purchasers are advised to make their own enquiries to confirm.
Tenure
Freehold with vacant possession. Purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s Legal fees, which will be in the region of £603.45.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
• Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
• Arwynebedd gros mewnol oddeutu 35.0 m2 (376.7 troedfedd sgwâr)
• Yn agos at yr arfordir a Pharc Glannau Penrhos

Disgrifiad Cyfle i brynu hen doiledau cyhoeddus ger Traeth Penrhos ar gyrion Caergybi, Ynys Môn. Mae'r eiddo yn adeilad llawr sengl sydd wedi ei godi o frics / blociau gyda waliau wedi'u rendro o dan do gwastad concrid. Ystyrir bod yr eiddo’n addas ar gyfer ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol. Bydd y Gwerthwr yn rhoi blaenoriaeth i unrhyw gynigydd sy'n bwriadu cadw'r eiddo fel toiledau cyhoeddus. Hawl tramwy cyhoeddus i'w gadw drwy'r safle fel cyflwr gwerthu. (Wedi’i llinellu’n Frown ar y cynllun islaw)
Cyfarwyddiadau
O Gyffordd 2 yr A55 (tuag at y gorllewin), cymerwch y 3ydd allanfa at yr A5153 (Parc Manwerthu) ac ewch ar hyd y ffordd am 400m. Yn y gylchfan, cymerwch yr 2ail droad i'r chwith (Caergybi A5). Cymerwch y troad i’r dde gyferbyn ag Iceland i Ffordd Traeth Penrhos. Mae’r eiddo ar y chwith ym mhen y lôn.
Gwasanaethau Deellir bod yr unedau wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain i gadarnhau hyn.
Deiliadaeth Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £603.45.
Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001282

Similar properties in this price range


Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Anglesey Business Centre
Per Annum £7,080 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Land at Brynsiencyn
£50,000 For Sale

Land at Brynsiencyn

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Members