You'll Know The Difference!

Former Public Convenience, Waen Car Park, Llanfairpwll

£20,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
? My be considered suitable for a number of commercial purposes subject to statutory consents
? Gross internal area of approximately 52.0 m2 (559.7 sq ft) or thereabouts
? Central location within a popular community

Description
An opportunity to acquire a former public convenience building in the centre of the popular community of Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey. The property is a single storey building of brick/block construction with rendered elevations under a pitched roof. The building may be considered suitable for conversion into a number of different commercial uses, subject to being granted the necessary statutory consents. The Seller will give preference to any bidder proposing to retain a public convenience facility.
Directions
Coming off the Britannia Bridge, take the slip road exit onto the A5 for Llanfairpwllgwyngyll. Proceed along Holyhead Road for approximately 1.0 km. Turn right into the car park immediately before the bus stop (toilets are signposted). The property can be seen to the rear of the car park.
Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity however prospective purchasers are advised to make their own enquiries to confirm.
Tenure
The property is marketed as being freehold with vacant possession. Purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s Legal fees, which will be in the region of £603.45.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
? Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
? Arwynebedd gros mewnol oddeutu 52.0 m2 (559.7 troedfedd sgwâr)
? Lleoliad canolog mewn cymuned boblogaidd

Disgrifiad Cyfle i brynu hen doiledau cyhoeddus yng nghanol cymuned Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn. Mae'r eiddo yn adeilad llawr sengl sydd wedi ei godi o frics / blociau gyda waliau wedi'u rendro o dan do llechi ar ongl. Ystyrir bod yr eiddo’n addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol. Bydd y Gwerthwr yn rhoi blaenoriaeth i unrhyw gynigydd sy'n bwriadu cadw'r eiddo fel toiledau cyhoeddus.
Cyfarwyddiadau
Wrth ddod oddi ar Bont Britannia, cymerwch y ffordd ymadael at yr A5 am Lanfairpwllgwyngyll ac ewch ymlaen ar hyd Ffordd Caergybi am oddeutu 1.0 km. Trowch i’r dde yn syth cyn y safle bws (mae arwydd i’r toiledau). Mae’r eiddo i’w weld ym mhen draw’r maes parcio.
Gwasanaethau Deellir bod yr unedau wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio. Awgrymir y dylai’r partïon sicrhau bod y cyflenwadau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.
Deiliadaeth Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £603.45.
Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk. Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001283

Similar properties in this price range


Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Anglesey Business Centre
Per Annum £7,080 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Land at Brynsiencyn
£50,000 For Sale

Land at Brynsiencyn

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Members