You'll Know The Difference!

Pen Yr Orsedd Business Units, Llangefni

£20,250

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent £20,250 Per Annum

Features
• Brand new business unit – expected completion early 2019
• Positioned within the centre of an established industrial estate
• Approximately 450 m2 (4,843 square feet)
• Close to town centre and main road links
• Electric vehicle charging points on site

Description
Modern, brand new unit within the Llangefni, the administrative town of Anglesey, which provides an internal gross floor area of approximately 450 m2 (4,843 sq ft.). External access to the production area is via a front roller shutter door (4.0 m high). The planning use falls within class B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available.

Location
Located on the Bryn Cefni Industrial Park, approximately 700m southeast of Llangefni town centre. Bryn Cefni is one of the Welsh Government’s Anglesey Entreprise Zones and is home to Peugeot, Jewsons, Lidl, ATS Euromaster and Llechwedd Meats amongst others. The unit is located on Industrial Estate Road and enjoy substantial estate road frontage.
Services
It is understood that the unit will benefit from mains water, three-phase electricity and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £585.85. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Expressions of Interest
Can be made by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or e-mail PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk by midday, Tuesday 14th August 2018.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent: £20,250 y Flwyddyn

Nodweddion
• Uned busnes newydd sbon – disgwylir ei chwblhau yn fuan yn 2019
• Wedi'i lleoli yng nghanol stad ddiwydiannol sefydledig
• Oddeutu 450 m2 (4,843 troedfedd sgwâr)
• Yn agos at ganol y dref a’r prif ffyrdd
• Pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle

Disgrifiad
Uned fodern, newydd sbon yn Llangefni, tref weinyddol Ynys Môn. Mae’r arwynebedd gros mewnol yr uned oddeutu 450 metr sgwâr (4,843 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws rholer (4.0m o uchder) yn y ffrynt. Mae ein Hadain Gynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant.

Lleoliad
Wedi ei leoli ym Mharc Diwydiannol Bryn Cefni, mae’r safle tua 700m i’r de ddwyrain o ganol tref Llangefni. Mae Bryn Cefni yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru ac yn gartref i Peugeot, Jewsons, Lidl, ATS Euromaster a Llechwedd Meats ymysg eraill. Mae’r unedau wedi’u lleoli ar Ffordd y Stad Ddiwydiannol ac maent yn wynebu lôn y stad.

Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £585.85. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Datganiadau o Ddiddordeb
Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk erbyn hanner dydd, Dydd Mawrth 14eg Awst 2018.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001286

Similar properties in this price range


Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members