You'll Know The Difference!

Former Fuel Compound, Amlwch

£300

3 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Rent:
£300 Per Annum

Features
A 12 month licence, which shall continue from year to year
Barbed wire fence
Approximately 389 m2 (4,188 square feet)
Close to Harbour Master’s office

Description
Fenced compound at Amlwch Port, the most northern town in Wales, which provides an gross area of approximately 389 m2 (4,188 sq ft.). The compound is within a larger compound which has vehicular access. The available compound has barbed wire running along the top of the fence and can be accessed via a pedestrian gate. Suitable for maritime related equipment storage, stored at the Licensee’s own risk. Parts of the compound have bunded concrete plinths where previous fuel tanks have been removed.
Location
Located at Amlwch Port, approximately 1.3 km northwest of Amlwch town centre. The compound can be accessed via Upper Quay Street – bearing left towards the Harbour Master’s Office. The compound can be seen immediately on the right.
Licence Terms
A 12 month licence agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the licence, which will be in the region of £167.65. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.
Application
The compound will available on licence by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.
Expressions of Interest
Can be made by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or e-mail PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcan Bris Rhent:
£300 y Flwyddyn
Nodweddion
Trwydded 12 mis, a fydd yn parhau o flwyddyn i flwyddyn
Ffens weiren bigog
Oddeutu 389 m2 (4,188 troedfedd sgwâr)
Yn agos at Swyddfa’r Harbwr Feistr

Disgrifiad Ardal gaeëdig ym Mhorth Amlwch, y dref fwyaf gogleddol yng Nghymru. Mae’r arwynebedd gros oddeutu 389 metr sgwâr (4,188 troedfedd sgwâr). Mae’r safle o fewn ardal gaeëdig fwy sydd â mynediad i gerbydau. Mae’r ardal gaeëdig sydd ar gael yn cynnwys weiren bigog sy’n rhedeg ar hyd top y ffens a cheir mynediad iddi trwy giât i gerddwyr. Mae’r safle yn addas ar gyfer storio offer morwrol, a gaiff ei storio ar risg Deilydd y Drwydded. Mae rhannau o'r ardal â phlinthiau concrid wedi eu codi lle’r oedd y tanciau tanwydd wedi eu lleoli cyn cael eu symud o’r safle.
Lleoliad
Wedi'i lleoli ym Mhorth Amlwch, oddeutu 1.3 km i'r gogledd-orllewin o ganol tref Amlwch. Ceir mynediad i'r ardal gaeëdig trwy Ben Cei - gan gymryd y troad i’r chwith tuag at Swyddfa'r Harbwr Feistr. Gellir gweld y safle ar y dde.
Telerau’r Drwydded Cytundeb trwydded 12 mis gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £167.65. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.
Gwneud Cais Bydd y safle ar gael ar drwydded trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Datganiadau o Ddiddordeb Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001289

Similar properties in this price range


Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members