You'll Know The Difference!

Public Conveniences Traeth Bychan, Marianglas

£20,000

2 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
? May be considered suitable for a variety of commercial purposes
subject to necessary statutory consents
? Condition for Public Convenience facility to remain open
? Gross internal area of approximately 49.0 m2 (527.4 sq ft) or
thereabouts
? Extremely popular coastal and tourist location

Description
An opportunity to acquire a public convenience building near the extremely popular beach and tourist
location, Traeth Bychan, Anglesey. The property is a single storey building of brick/block construction
with rendered elevations under a flat roof. The building may be considered suitable for conversion to
a variety of commercial uses, subject to being granted the necessary statutory consents. The
leasehold agreement will be conditional for a public convenience facility to remain open.
Directions
From Marianglas, take the B5110 east and
proceed to the end of the road. Take the left then
the immediate right. The property is signposted
near to the bottom of the hill and can be seen in
the car park on the right hand side.
Services
It is understood that the property is connected to
mains water and electricity with private drainage
however prospective purchasers are advised to
make their own enquiries to confirm.
Tenure
The property is marketed as being leasehold (125
years) with vacant possession. Purchaser shall be
responsible for payment of the Seller’s Legal fees,
which will be in the region of £603.45.

Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal
tender. Parties wishing to express interest in this
property should do so by telephone, e-mail or by
writing to Isle of Anglesey County Council’s
Property Section.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on
01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to
commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that
they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are
for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves
before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and
consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal
commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


Nodweddion
? Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol,
yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
? Amod i gadw cyfleuster cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd
? Arwynebedd gros mewnol oddeutu 49.0 m2 (527.4 troedfedd sgwâr)
? Yn agos at yr arfordir mewn ardal glan y môr boblogaidd


Disgrifiad Cyfle i brynu toiledau cyhoeddus ger y traeth poblogaidd, Traeth Bychan, Ynys Môn. Mae'r eiddo yn adeilad llawr sengl sydd wedi ei godi o frics / blociau gyda waliau wedi'u rendro o dan do gwastad pilen PVC. Ystyrir bod yr eiddo’n addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol. Bydd y cytundeb prydles yn amodol ar gyfleuster toiled cyhoeddus i barhau i fod ar agor.
Cyfarwyddiadau
O Farianglas, cymerwch y B5110 i'r dwyrain ac ewch ymlaen i ben y ffordd. Cymerwch y troad i'r chwith ac yna’r troad yn syth i'r dde. Mae arwydd i’r eiddo ger gwaelod yr allt a gellir ei weld yn y maes parcio ar yr ochr dde.
Gwasanaethau Deellir bod yr unedau wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr a thrydan gyda draenio preifat. Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain i gadarnhau hyn.
Daliadaeth Mae'r eiddo yn cael ei farchnata'r fel eiddo ar brydles (125 mlynedd) gyda meddiant gwag. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £603.45.


Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk. Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001304

Similar properties in this price range


Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members