You'll Know The Difference!

Golf Driving Range And Shop, Llangefni

£7,500

5 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Unique opportunity to hire a 16 bay floodlit golf driving range & shop

Driving range extending to approximately 7.1 acres (2.87 hectares)

Club shop with a gross internal area of approx. 112 m2 (1,205 sq ft)

Shop with established A1 use

Storage compound

Putting greens & practice area


Description
A unique opportunity to lease a modern 16 bay floodlit golf driving range extending to approximately 7.1 acres which was opened by the Local Authority in 2007. Set within approximately nine acres, the lease of the property also includes the club shop, chip ‘n’ putt greens, practice nets, a compound and use of the car park.

The driving range is currently open seven days a week which generated an income of £19,000 in the year 2014. The club shop, which has established A1 use is currently used as a booking centre for the driving range together with selling golf and cycling equipment. Subject to statutory consent, the shop together with grounds could be developed to provide additional services and events. *

Location
The course is located on the outskirts of the market town of Llangefni, Anglesey on the B5111, adjacent to Oriel Ynys Môn (art gallery and museum) which houses the famous Kyffin Williams collection.

Services
The property is connected to mains water, electricity and drainage.

Tenure
The property is being offered on a 5 years lease. The successful applicant shall be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £603.45.

Expressions of Interest and Viewing
Viewings strictly by appointment only. The property is to be leased by way of informal tender. Parties wishing to express interest should do so by telephone on 01248 752245; by emailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk; or by writing to the Property Section, Isle of Anglesey County Council, Llangefni LL77 7TW. Viewings are by appointment only.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
Llain Ymarfer Golff gyda Siop Clwb
LLANGEFNI LL77 7YQ Amcan Bris Rhent:
£7,500 y flwyddyn
Nodweddion
• Cyfle unigryw i brydlesu llain ymarfer golff 16 bae gyda llifoleuadau

• Llain ymarfer yn ymestyn i oddeutu 7.1 acer (2.87 hectar)

• Siop Clwb gyda arwynebedd mewnol gros (GIA) oddeutu 112 m2 (1,205 troedfedd sgwâr)

• Ardal wedi ei hamgáu

• Siop gyda defnydd sefydledig A1

• Grîn pytio ac ardal ymarfer

Disgrifiad
Cyfle unigryw i brydlesu llain ymarfer golff modern 16 bae gyda llifoleuadau sydd oddeutu 7.1 erw ac a agorwyd gan yr Awdurdod Lleol yn 2007. Wedi ei osod mewn rhyw 9 erw o dir, mae prydles yr eiddo hefyd yn cynnwys siop y clwb, lawntiau taro a phytio, rhwydi ymarfer, ardal amgaëedig a defnydd o’r maes parcio.

Mae’r llain ymarfer ar agor ar hyn o bryd saith diwrnod gyda incwm gyfartaledd o £19,000 yn y flwyddyn 2014. Mae siop y clwb sydd â defnydd A1 sefydledig yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd fel canolfan logi ar gyfer y llain ymarfer ac i werthu offer golff a beicio. Yn amodol ar gael y caniatâd statudol, gellir datblygu’r siop a’r tiroedd o’i hamgylch i ddarparu gwasanaethau a digwyddiadau ychwanegol.

Lleoliad
Mae’r cwrs wedi’i leoli ar gyrion tref marchnad Llangefni, Ynys Môn ar y B5111, ger Oriel Ynys Môn (oriel gelf ac amgueddfa) sy’n gartref i gasgliad enwog Kyffin Williams.

Gwasanaethau
Mae’r eiddo wedi’i gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a draenio.

Deiliadaeth
Mae’r eiddo yn cael ei gynnig ar brydles 5 mlynedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £603.45.

Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn y tir hwn wneud hynny dros y ffôn ar 01248 752245; trwy e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk; neu yn ysgrifenedig at Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni LL77 7TW. Mae modd gweld yr eiddo drwy wneud apwyntiad yn unig.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001315

Similar properties in this price range


Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members