You'll Know The Difference!

Café At Oriel Mon, Llangefni

£20,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Café at
ORIEL YNYS MôN, LLANGEFNI
LICENCE FEE:
£20,000 PER ANNUM
Features
Catering service concession within renowned ORIEL MON, Anglesey’s Centre for Arts & History
Total of 50 ‘Covers’
Full details and specifications found at https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=NOV274520
'Meet the Buyer’ event held on Wednesday 28th November 6 - 8 pm at Oriel Môn

Description
A unique opportunity to enter into a licence agreement to for the provision of a catering contract to run the café within the renowned ORIEL MON centre for arts & crafts. Oriel Môn is an Accredited Museum and Art Gallery and is managed by Isle of Anglesey County Council with over 97,000 visitors last year (2017/2018). It was established in 1991 to accommodate the Charles Tunnicliffe Collection and had a significant extension in 2008 to create Oriel Kyffin Williams.
The Café is located to the left of the main entrance into the building leading directly into the shop and gallery. The café has a total of 50 covers and the catering service forms an essential part of the visitor experience at Oriel Môn.
Catering Contract
A 2+1+1 year catering service contract to run the café at Oriel Môn is being offered. Interested parties are advised to visit:
https://www.sell2wales.gov.wales/search/show /search_view.aspx?ID=NOV274520 for full details. No tender will be considered unless submitted through the ‘Postbox’ Function on Sell2Wales.gov
Staff / TUPE
The Authority envisages that the staff working on the current service shall transfer to the Service Provider or its subcontractors, under the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 (SI 2006/246) (TUPE) as amended along with the Services.
Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting Esther Roberts on 01248 752009 or by e-mail EstherRoberts@ynysmon.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Without prejudice and subject to contract.

CAFFI
ORIEL YNYS MÔN, LLANGEFNI
FFI’R DRWYDDED
£20,000 Y FLWYDDYN
Nodweddion
Gwasanaeth Arlwyo yn ORIEL MÔN – Canolfan Celf a Hanes Ynys Môn
Cyfanswm o 50 o Seddi
Manylion llawn a manylebau ar gael ar https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=NOV274520
? Digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwr' ar ddydd Mercher 28 Tachwedd 6 - 8 pm yn Oriel Môn

Disgrifiad Cyfle unigryw i ymrwymo i gytundeb trwydded i ddarparu contract arlwyo i redeg y caffi yng nghanolfan celf a chrefft enwog Oriel Môn. Mae Oriel môn yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Achrededig sy’n cael ei rheoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac fe ddenodd dros 97,000 o ymwelwyr llynedd (2017/2018). Sefydlwyd yr Oriel ym 1991 fel cartref i Gasgliad Charles Tunnicliffe ac fe godwyd estyniad sylweddol yn 2008 i greu Oriel Kyffin Williams.
Mae'r Caffi wedi'i leoli i'r chwith o’r brif fynedfa i'r adeilad sy'n arwain yn uniongyrchol i'r siop a'r oriel. Mae gan y caffi le i 50 o bobl ac mae'r gwasanaeth arlwyo yn rhan hanfodol o brofiad yr ymwelydd yn Oriel Môn.
Contract Arlwyo
Cynigir cytundeb gwasanaeth arlwyo 2+1+1 blynedd i redeg y caffi yn Oriel Môn. Cynghorir partïon â diddordeb i ymweld â gwefan https://www.sell2wales.gov.wales/search/show /search_view.aspx?ID=NOV274520 am fanylion llawn. Ni fydd unrhyw dendr yn cael ei ystyried oni bai ei fod yn cael ei gyflwyno drwy'r Swyddogaeth 'Blwch postio' ar GwerthwchiGymru.gov.uk
Staff / TUPE
Mae'r Awdurdod yn rhagweld y bydd y staff sy'n gweithio i’r gwasanaeth presennol yn trosglwyddo i'r Darparwr Gwasanaeth neu ei is-gontractwyr, o dan Reoliadau Trosglwyddo Ymrwymiadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006 (OS 2006/246) (TUPE) fel y'u diwygiwyd ynghyd â'r Gwasanaethau.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu a Esther Roberts, Oriel Mon ar 01248 752009 neu drwy anfon ebost i EstherRoberts@ynysmon.gov.uk
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001370

Similar properties in this price range


Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Land at Brynsiencyn
£50,000 For Sale

Land at Brynsiencyn

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Members