You'll Know The Difference!

Mona Industrial Park, Mona

£4,500

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent:
£4,500 (+ VAT) per Annum

***Deadline for expressions of interest: Monday, 19th August 2019***

Features
Floor area approximately 91.77 m2 (987.8 square feet) GIA
Situated in the established Mona Industrial Park
Ideal location at the Island’s centre
Established planning use within classes B1, B2 and B8
Eligible for 100% business rate relief

Description
Light industrial unit situated in Mona Industrial Park, providing good road links to the A55 expressway and immediately onto the A5. The unit provides a total gross internal floor area of 91.77 m² (987.8 sq ft) or thereabout. The unit is accessed via a part-glazed front door or via a 4.25 m high internally operated roller shutter door and enjoys shared parking facilities. Our Planning Section advises us that the established planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The property is VAT elected.
The Rateable Value from the 2010 rating list is rounded down to £3,900. As of July 2019, the premises is eligible for 100% business rate relief under Welsh Government’s ‘Small Business Rates Relief’ scheme.
It is understood that the unit benefits from three-phase electricity and mains water and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.
Lease Terms
A three-year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £621.55. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a 6-monthly fee of £719.63 + VAT.
Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.
Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixtures, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£4,500 (+ TAW) y Flwyddyn

***Dyddiad cau ar gyfer datganiadau diddordeb: Dydd Llun, 19eg Awst 2019***

Nodweddion
Arwynebedd mewnol gros oddeutu 91.77 m2 (987.8 troedfedd sgwâr)
Wedi’i lleoli ym mharc diwydiannol sefydledig Mona
Lleoliad delfrydol yng nghanol yr Ynys
Defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8
Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes

Disgrifiad
Uned ddiwydiannol ysgafn wedi'i lleoli ar Barc Diwydiannol Mona, yn agos i Gyffordd 6 gwibffordd yr A55 ac yn arwain syth at yr A5. Mae'r uned yn darparu cyfanswm arwynebedd gros mewnol oddeutu 91.77 m² (987.8 t sg). Ceir mynediad i'r uned trwy ddrws ffrynt rhan wydrog neu drwy ddrws roler 4.25 m uchel ac mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Mae ein Hadain Gynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio mewnol. Telir TAW ar yr eiddo.
Mae'r Gwerth Trethiannol o restr ardrethu 2010 wedi'i rowndio i lawr i £3,900. Ym mis Gorffennaf 2019, byddai’r eiddo yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes trwy gynllun ‘Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach’ sy’n cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru.
Deellir bod yr uned wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.
Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £719.63 + TAW bob 6 mis.
Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.
Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001488

Similar properties in this price range


Land At Bro Dawel
£4,500 For Sale
 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Individual Modern Offices
From Per Annum £2,512 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Anglesey Business Centre
Per Annum £7,080 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members