You'll Know The Difference!

Cemaes Library, Cemaes Bay

£100,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Expressions of Interest
“The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Friday 20th December 2019.”


Features
Within the picturesque fishing village of Cemaes – the most northerly village in Wales
Gross internal area of approximately 125.4 m2 (1,353 square feet)
May be considered suitable as a residential development or a number of commercial purposes subject to statutory consents

Description
An opportunity to acquire a former library building in the centre of the popular village of Cemaes, Anglesey. The property is a single storey building of brick/block construction with part rendered elevations under a pitched slate roof and extends to approximately 125.4 m2 (1,353 ft2) gross internal area. The building may be considered suitable for conversion into a number of different commercial uses or as a residential development, subject to being granted the necessary statutory consents.

Cemaes is a picturesque fishing port and tourist resort which is known for its small independent shops, harbour and beach. Cemaes Bay is an Area of Outstanding Natural Beauty and Heritage Coast which is partly owned by the National Trust. The village is a popular with users of the Anglesey Coastal Path, marine and wildlife enthusiasts, and visitors of the nearby 12th Century St Padrig’s Church in Llanbadrig.

Directions
Entering Cemaes from the A5025 eastbound, take the first left on the roundabout and proceed down the High Street. Turn left immediately after passing Cemaes Heritage Centre. The property is found towards the far end of the car park.

Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity. The property is heated by an LPG gas-fired boiler.

Tenure
Freehold with vacant possession. The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be in the region of £621.55.

Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


Mynegiadau o Ddiddordeb
“Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Gwener, 20fed Rhagfyr 2019.”

Nodweddion
Ym mhentref pysgota hardd Cemaes – pentref mwyaf gogleddol Cymru
Arwynebedd llawr mewnol gros yn ymestyn i oddeutu 125.4 m2 (1,353 troedfedd sgwâr)
Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer datblygiad preswyl neu ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol

Disgrifiad
Cyfle i brynu hen lyfrgell yng nghanol pentref poblogaidd Cemaes, Ynys Môn. Mae'r eiddo yn adeilad llawr sengl sydd wedi ei godi o frics/blociau gyda waliau wedi'u lled-rendro o dan do llechi ar ongl ac mae'n ymestyn i oddeutu 125.4 m2 (1,353 troedfedd sgwâr) arwynebedd gros mewnol (GIA). Ystyrir bod yr eiddo'n addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol neu fel datblygiad preswyl, yn amodol ar sicrhau'r caniatadau statudol.

Mae Cemaes yn borthladd pysgota hardd a chyrchfan i dwristiaid sy'n adnabyddus am ei siopau bach annibynnol, yr harbwr a'r traeth. Mae Bae Cemaes yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Arfordir Treftadaeth sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn rhannol. Mae'r pentref yn boblogaidd gyda defnyddwyr Llwybr Arfordirol Ynys Môn, pobl sy'n frwdfrydig am fywyd gwyllt a morol, ac ymwelwyr ag Eglwys St Padrig yn Llanbadrig, a adeiladwyd yn y 12fed Ganrif.

Cyfarwyddiadau
Wrth fynd i mewn i Gemaes o'r A5025 tua'r dwyrain, cymerwch y troad cyntaf i'r chwith ar y gylchfan ac ewch ar hyd y Stryd Fawr. Trowch i'r chwith yn syth ar ôl mynd heibio Canolfan Treftadaeth Cemaes. Mae'r eiddo i'w gael tuag at ben pellaf y maes parcio.

Gwasanaethau
Deellir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, draenio a thrydan. Mae’r system gwresogi ganolog wedi’i thanio gyda boeler nwy LPG.

Deiliadaeth
Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £621.55.

Mynegiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001526

Similar properties in this price range


Ffordd Garnedd
Walk Through Video £99,950 For Sale

Ffordd Garnedd

Felinheli

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Railway Cottages
Starting Bid £110,000 For Sale
 • Semi Detached
 •  2
 •  1
View more details
Mason Street
No Chain £112,000 For Sale

Mason Street

Bangor

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Llys Marcwis
OIRO £119,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members