You'll Know The Difference!

Penrhos Ind Est, Holyhead

£3,500

7 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

“Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Dydd Gwener, 12 Chwefror 2021”
“Closing date for expressions of interest: Friday, 12 February 2021”To Let – Light Industrial Unit

Unit 3a Penrhos Industrial Estate
HOLYHEAD LL65 2FD

Rent: £3,500 + VAT per Annum

Features
• Available from March 2021
• Positioned within established Industrial Estate
• Gross internal floor area approximately 79.15m2 (852 square feet)
• Ideally positioned close to town centre and A55 expressway
• Eligible for 100% business rate relief (at December 2020)

Description
Built approximately in 1987 and refurbished in 2015, the unit provides an internal gross floor area of 79.15m2 (852 sq ft) or thereabout. External access to the unit is via a single door and a separate electric-operated roller shutter door (approx. 2.40m wide x 2.50m high) and enjoys shared parking facilities. Internally the unit has been altered and maintained to a high standard by the current tenant. The internal layout comprises: Work area; Office; Waiting room; Reception; Lobby; and W.C. Permitted planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The Ratable Value is £3,050 (Rating List 2017) and therefore eligible for 100% business rate relief. The property is VAT elected.

Directions
Located on the Penrhos Industrial Estate, approximately one mile south of Holyhead town centre, the port and railway station. The Estate adjoins Penrhos Retail Park which is home to Aldi, Argos, Home Bargains, Tesco and Wilko amongst others. The unit is located at Block A, located after the Industrial Estate Road roundabout, off the A5153 and forms part of a site of eight business units

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid beforehand on a monthly basis. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £640 + VAT. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a 6-monthly fee of £101.51.

Services
It is understood that the unit benefits from single phase electricity, mains water and drainage. Interested parties are advised to seek clarification that the services are suitable for their proposed use.

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of bank and trade references and a business plan.

Expressions of Interest and Viewing
Contact the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk. Viewings by appointment only.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixtures, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


I’w Osod – Uned Didwydiannol Ysgafn

Uned 3a Stad Ddiwydiannol Penrhos
CAERGYBI LL65 2FD

Rhent: £3,500 + TAW y Flwyddyn

Nodweddion
• Ar gael Mawrth 2021.
• Wedi'i lleoli mewn Stad Ddiwydiannol sefydledig
• Arwynebedd gros mewnol oddeutu 79.15m2 (852 troedfedd sgwâr)
• Lleoliad delfrydol yn agos at ganol y dref a’r gwibffordd A55
• Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes (Rhagfyr 2020)

Disgrifiad
Wedi ei hadeiladu tua 1987 a’i ailwampio yn 2015, mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 79.15m2 (852 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws sengl ac un drws rholer trrydanol (2.40m o led x 2.50m o uchder) yn y ffrynt ac mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Yn fewnol, mae’r tenant presennol wedi gwneud altradau ac wedi cynnal a chadw i safon uchel. Yn fewnol ceir: Man gweithio; Swyddfa; Ystafell aros; Derbynfa; Cyntedd; a Toiled. Mae’r defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol yw £3,050 (Rhestr Trethi 2017) ac felly yn gymwys am 100% o ryddhad adrethi busnes. Telir TAW ar yr eiddo.

Cyfarwyddiadau
Wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol Penrhos, mae’r safle tua milltir i’r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a’r orsaf rheilffordd. Mae’r Stad yn ymyl Parc Siopa Penrhos lle ceir Aldi, Argos, Home Bargains, Morrisons, Tesco a Wilko yn ogystal â siopau eraill. Mae’r uned wedi'i lleoli ar Bloc A, ar y chwith yn syth ar ôl y cylchfan ar ffordd y Stad Ddiwydiannol. Mae’r uned yn ffurfio safle o wyth uned busnes.

Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £640 + TAW. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £101.51 + TAW bob 6 mis.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon banc a masnach a chynllun busnes.

Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Cysylltwch ag Adain Eiddo’r Cyngor ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk. Ymweliadau trwy apwyntiad yn unig.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.Reference: LUC1001652

Similar properties in this price range


Rhosyr Workshops
pa £1,725 For Sale

Rhosyr Workshops

Newborough

 • Light Industrial Unit
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Ind Est
£15,000 For Sale

Penrhos Ind Est

Holyhead

 • Light Industrial Unit
 •  0
 •  0
View more details
Ffordd Garnedd
Walk Through Video £99,950 For Sale

Ffordd Garnedd

Felinheli

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members