You'll Know The Difference!

Offices At Market Hall, Holyhead

POA

5 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
First Floor Offices and Conference Rooms within refurbished Market Hall building.
Available Spring 2019
Part of multi million pound refurbishment programme
Town Centre location
Market Hall to provide a new home for Holyhead Library, the Island’s local history collections and for new spaces for learning, training and community activity space.

Description
A unique opportunity to lease first floor offices and conference rooms within the recently refurbished Market Hall in Holyhead Town Centre. Offices may be offered individually or the entire first floor may be offered to let (terms negotiable). Having been derelict for over 10 years, the Market Hall is currently being refurbished and upgraded to accommodate new uses, creating a long term sustainable end use for building. The project ensures a sustainable future for the building, respecting and celebrating the Market Hall’s heritage. It will provide a new home for Holyhead Library and the Island’s local history collections, provide exhibitions interpreting Holyhead's story with opportunities for new spaces for learning, training, community activity space and a coffee shop.

Lease Terms
Isle of Anglesey County Council is offering flexible first floor office accommodation either individually or together either by licence or on a full repairing and insuring lease agreement (with rent paid monthly in advance - terms negotiable). The cost of all services (including NDR, electricity, gas, water, telephone, internet, refuse, lift servicing etc) will be paid by the Landlord before being recharged to the tenant.
The successful applicant will be responsible for the payment of the Council’s legal fees for the preparation of the lease, which will be in the region of £603.45. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.
Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan. Isle of Anglesey County Council will consider applications from both commercial and non-commercial entities.

Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
Swyddfeydd ac ystafelloedd cynhadledd ar y llawr cyntaf yn Neuadd y Farchnad, adeilad sydd wedi'i ailwampio
Ar gael Gwanwyn 2019
Rhan o raglan adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd
Lleoliad yng Nghanol y Dref
Neuadd y Farchnad i ddarparu cartref newydd i Lyfrgell Caergybi, casgliadau hanes lleol yr Ynys ac mannau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddi a gweithgareddau cymunedol

Disgrifiad
Cyfle unigryw i brydlesu swyddfeydd ac ystafelloedd cynhadledd ar lawr cyntaf Neuadd y Farchnad yng nghanol dref Caergybi. Bydd y swyddfeydd yn cael eu cynnig un ai yn unigol neu efallai y bydd y llawr cyntaf cyfan yn cael ei gynnig i'w osod (gellir negodi telerau). Roedd yr adeilad wedi dirywio dros gyfnod o ddeng mlynedd ac mae’r adeilad yn cael ei atgyweirio a’i uwchraddio ar hyn o bryd ar gyfer ei ddefnyddio i ddibenion newydd gan olygu y bydd defnydd cynaliadwy yn cael ei wneud o’r adeilad yn y pen draw. Mae’r prosiect yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r adeilad, sy’n parchu ac yn dathlu treftadaeth y Neuadd. Bydd y Neuadd yn gartref newydd i Lyfrgell Caergybi a chasgliadau hanes lleol yr Ynys, arddangosfeydd sy’n dehongli hanes Caergybi gyda chyfleoedd i sicrhau lleoliadau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddiant, gweithgareddau cymunedol a siop goffi.

Telerau’r Brydles
Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnig swyddfeydd hyblyg ar lawr cyntaf y Neuadd naill yn unigol neu gyda'i gilydd drwy drwydded neu brydles atgyweirio a gwarantu llawn (gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw - amodau i'w negodi). Bydd y Landlord yn talu costau’r holl wasanaethau (gan gynnwys trethi annomestig [NDR], trydan, nwy, dwr, ffôn, rhyngrwyd, gwastraff, gwasanaethu’r lifft ac ati) a bydd yn eu hadennill gan y tenant.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Cyngor ar gyfer paratoi'r brydles, a fydd oddeutu £603.45. Mae gan y Cyngor bolisi o sicrhau blaendal rhent masnachol sy'n cyfateb i rhent 6 mis. Mae hwn yn daliad hollol ar wahân i'r rhandaliad cyntaf o rent.
Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a fydd yn cynnwys darparu geirdaon a chynllun busnes. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried ceisiadau gan endidau masnachol ac anfasnachol.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001366

Similar properties in this price range


Llynnon Mill
Guide Rent £21,000 For Sale

Llynnon Mill

Llanddeusant

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Café At Oriel Mon
Per Annum £20,000 For Sale

Café At Oriel Mon

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Tyn Pwll
£32,500 For Sale

Tyn Pwll

Brynsiencyn

 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Coffee Shop At Market Hall
Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members