You'll Know The Difference!

Anglesey Business Centre, Llangefni

£7,080

4 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent:
£5,900 (+ VAT) per Annum

Features
Available from May 2019
Floor area approximately 67.52 m2 (726 square feet)
Situated at the established Bryn Cefni Business Park
Included within the Welsh Government’s Anglesey Enterprise Zone
Close to Junction 6 of the A55 expressway
Eligible for 100% business rates relief (as of Feb 2019 – subject to change)

Description
Office unit situated on the Bryn Cefni Business Park, Llangefni, close to Junction 6 of the A55 expressway. The unit provides carpeted office space which with a suspended ceiling offering a net internal floor area of approximately 67.52 m² (726 sq ft). The unit is accessed via a glazed front door and enjoys shared parking facilities. Our Planning Section advises us that the established planning use falls within class B1. An internal repairing and insuring lease will be available. The property is VAT elected.

The Rateable Value from the 2010 rating list is rounded down to £5,900. As of February 2019, the Rates Payable would be approximately £3,000, however this should not be relied upon and interested parties are advised to make their own enquiries.

Bryn Cefni Business Park is one of the Welsh Government’s Anglesey Enterprise Zones and is home to Peugeot, Jewsons, Lidl, Howdens, and Llechwedd Meats amongst others. The Anglesey Business Centre is currently undergoing refurbishment as part of a wider £2.3m development scheme of County Council owned properties in the Bryn Cefni zone.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £621.55. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.

Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£5,900 (+ TAW) y Flwyddyn

Nodweddion
Ar gael Mai 2019
Arwynebedd llawr oddeutu 67.52 m2 (726 troedfedd sgwâr)
Wedi’i lleoli yng nghanol parc busnes sefydledig Bryn Cefni
O fewn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru
Yn agos i Gyffordd 6 gwibffordd yr A55
Yn gymwys ar gyfer gostyngiad 100% o drethi busnes (Chwefror 2019 – yn amodol ar newid)

Disgrifiad
Uned swyddfa wedi'i lleoli ar Barc Busnes Bryn Cefni, Llangefni, yn agos i Gyffordd 6 gwibfordd yr A55. Mae'r uned yn darparu lle ar gyfer swyddfa wedi’i charpedu gyda nenfwd crog ac mae’r arwynebedd llawr net oddeutu 67.52 m² (726 t sg). Ceir mynediad i'r uned trwy ddrws ffrynt gwydrog ac mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Mae ein Hadain Gynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarth B1. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio fewnol. Telir TAW ar yr eiddo.

Mae'r Gwerth Trethiannol o restr ardrethu 2010 wedi'i rowndio i lawr i £5,900. Ym mis Chwefror 2019, byddai’r trethi sy’n daladwy oddeutu £3,000, fodd bynnag ni ddylid dibynnu ar hyn ac awgrymir bod partïon yn wneud eu hymholiadau eu hunain.

Mae Parc Busnes Bryn Cefni yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru ac mae'n gartref i Peugeot, Jewsons, Lidl, Howdens, a Llechwedd Meats ymhlith eraill. Mae Canolfan Fusnes Môn yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd fel rhan o gynllun datblygu £2.3m ehangach o eiddo yn ardal Bryn Cefni sydd ym mherchenogaeth y Cyngor Sir.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001408

Similar properties in this price range


Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Business Units 17-20 & 23-26
Per Annum £8,380 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members