You'll Know The Difference!

Penrhos Industrial Estate, Holyhead

£4,300

5 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print


Dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb: Hanner dydd, Dydd Gwner 30 Hydred 2020.
Closing date for expressions of interest: Midday, Friday 30 October 2020Rent (per annum): £4,300 + VAT

Features
Available from May 2020.

Positioned within established Industrial Estate
Gross internal floor area approximately 97.68m2 (1,051 square feet)
Ideally positioned close to town centre and A55 expressway
Eligible for 100% business rate relief

Description

Built in 1985 and refurbished externally in 2015, the unit provides an internal gross floor area of 97.68m2 (1,051 sq ft) or thereabout. External access to the unit is via a single door and a separate roller shutter door (approx. 2.3m high x 2.38m wide) and enjoys shared parking facilities. Our Planning Service advises that the planning use falls within class B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The Ratable Value from the Rating List 2017 is £3,800 and therefore eligible for 100% business rate relief. The property is VAT elected.

Directions

Located on the Penrhos Industrial Estate, approximately one mile south of Holyhead town centre, the port and railway station. The park adjoins the developing Holyhead Retail Park which is home to Wilko, Argos, Tesco and Morrisons. The unit is located at Block A, after the Industrial Estate Road roundabout, off the A5153 and forms part of a site of eight business units.
Services

It is understood that the unit benefits from mains water, electricity and drainage.

Lease Terms

A 3 year lease agreement with rent paid beforehand on a monthly basis. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £640 + VAT. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a 6-monthly fee of £159.48 + VAT.
The

Application

The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing

Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act

These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


Rhent (y flwyddyn): £4,300 + TAW

Nodweddion
Ar gael Mai 2020.

Wedi'i lleoli mewn Stad Ddiwydiannol sefydledig
Arwynebedd gros mewnol oddeutu 97.68m2 (1,051 troedfedd sgwâr)
Lleoliad delfrydol yn agos at ganol y dref a’r gwibffordd A55
Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes


Disgrifiad

Wedi ei hadeiladu yn 1985 a’i ailwampio yn allanol yn 2015, mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 97.68m2 (1,051 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws sengl ac un drws rholer (2.3m o uchder x 2.38m o led) yn y ffrynt ac mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Mae ein Hadain Cynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol o Restr Trethi 2017 yw £3,800 ac felly yn gymwys am 100% o ryddhad adrethi busnes. Telir TAW ar yr eiddo.

Cyfarwyddiadau
Wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol Penrhos, mae’r safle tua milltir i’r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a’r orsaf rheilffordd. Mae’r parc yn ymyl Parc Siopa Caergybi lle ceir Wilko, Argos, Tesco, Morrisons yn ogystal â siopau eraill. Mae’r uned wedi'i lleoli ar Bloc A, ar y chwith yn syth ar ôl y cylchfan ar ffordd y Stad Ddiwydiannol. Mae’r uned yn ffurfio safle o wyth uned busnes.

Gwasanaethau

Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio.
Telerau’r Brydles

Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £640 + TAW. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £159.48 + TAW bob 6 mis.

Gwneud Cais

Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo

Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli

Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001585

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Detached
 •  0
 •  0
View more details
Mona Industrial Park
£9,100 For Sale
 • Detached
 •  0
 •  0
View more details
Suite A, (Ground Floor) Anglesey Business Centre
(+ VAT) per Annum £12,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members