You'll Know The Difference!

Ysgol Ffrwd Win, Llanfaethlu

£140,000

4 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Former school building which, subject to statutory consent, MAY BE CONSIDERED SUITABLE FOR COMMERCIAL USE.
Sizable site extending to 1.66 acres (0.67 hectares)
Rural location overlooking an Area of Outstanding Natural Beauty (Anglesey AONB)
Close to the coast

Description
An opportunity to acquire a former primary school. The school building which is of stone and traditional masonry construction may be considered suitable for conversion / change of use subject to necessary statutory consents. Situated on the outskirts of Llanfaethlu, close to the sandy beaches of North West Anglesey, the property is 6 miles from the main A55 expressway providing connections to Holyhead, Bangor and the mainland beyond.
Policy TAI 7 – Gwynedd and Anglesey Joint Local Development Plan
In the open countryside the conversion of traditional buildings for residential use will only be permitted when all the following criteria are met: 1. There is evidence that employment use of the building is not viable; 2. The development provides an affordable unit for the community’s local need for an affordable dwelling or the residential use is a subordinate element associated with a wider scheme for business re-use; 3. The structure is structurally sound; 4. No extensive alterations are required to enable the development; 5. Any architectural characteristics of merit and traditional materials are retained and that the proposal does not lead to the loss of the original structure’s character.
Accommodation
The property briefly comprises: Hall / Dining Area, 4 W.C’s, 4 Classrooms, Kitchen, Staff Room, and Storage Room. Externally there is a front and side yard area together with garden and large drive.
Directions
From the A5025, proceed through the village of Llanfaethlu and turn left (signposted Llanfwrog). Head south for 0.8 miles and the property will be seen on the left hand side.
Tenure
Freehold with vacant possession. Purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s Legal fees.
Services
It is understood that the property is connected to mains water and electricity with private drainage. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Monday, 12th March 2018.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Disgrifiad
Cyfle i brynu hen ysgol gynradd. Mae’n bosibl y gellid addasu’r adeilad, sydd wedi ei godi o garreg a gwaith maen traddodiadol yn amodol ar sicrhau'r caniatadau statudol angenrheidiol. Wedi'i leoli ar gyrion Llanfaethlu, yn agos at draethau tywodlyd Gogledd Orllewin Ynys Môn. Mae'r eiddo 6 milltir o wibffordd yr A55 sy'n darparu cysylltiadau i Gaergybi, Bangor ac ymhellach draw.
Polisi TAI 7 – Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn
Yn y cefn gwlad agored, caniateir addasu adeiladau traddodiadol at ddefnydd preswyl pan fyddlonir yr holl feini prawf canlynol: 1. Mae tystiolaeth nad yw defnydd cyflogaeth yr adeilad yn hyfyw; 2. Mae'r datblygiad yn darparu uned fforddiadwy ar gyfer angen lleol y gymuned am dy fforddiadwy neu mae'r defnydd preswyl yn elfen isradd sy'n gysylltiedig â chynllun ehangach ar gyfer ailddefnyddio busnes; 3. Mae'r strwythur yn strwythurol gadarn; 4. Nid oes angen addasiadau helaeth i alluogi'r datblygiad; 5. Mae unrhyw nodweddion pensaernïol o werth a deunyddiau traddodiadol yn cael eu cadw ac nad yw'r cynnig yn arwain at golli cymeriad y strwythur gwreiddiol.
Llety Mae'r eiddo yn gryno yn cynnwys: Neuadd / Ffreutur, 4 Closed Dwr, 4 Ystafell Dosbarth, Cegin, Ystafell Athrawon, a Storfa. Yn allanol mae yna iard wrth yr ochr a chefn ynghyd â gardd a mynediad ffordd.
Cyfarwyddiadau O'r A5025, ewch trwy bentref Llanfaethlu a throwch i'r chwith (arwydd i Lanfwrog). Ewch ar hyd y lôn i gyfeiriad y de am 0.8 milltir ac mae'r eiddo i'w gweld ar yr ochr chwith.
Daliadaeth Daliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y Prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd Cyfreithiol y Gwerthwr.
Gwasanaethau Rydym ar ddeall bod yr eiddo wedi’i gysylltu i’r prif gyflenwad dwr a thrydan gyda draenio preifat. Awgrymir y dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu. Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk. Datganiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 12fed Mawrth 2018.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001206

Similar properties in this price range


First Floor Flat
£142,500 For Sale

First Floor Flat

Cemaes Bay

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  2
View more details
Tai Newydd
£145,000 For Sale

Tai Newydd

Carmel

 • Semi Detached
 •  2
 •  1
View more details
Pemberton Park Lane
£145,000 For Sale
 • Lodge
 •  3
 •  1
View more details
Bangor Street
£129,950 For Sale

Bangor Street

Felinheli

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Members