You'll Know The Difference!

Former Caerau Land, Llanfairynghornwy

£5,000

4 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Price:
£5,000

Features
Approximately 0.53 acres (0.21 hectares) of agricultural land
Vehicular access
Outside of the development boundary

Description
An opportunity to purchase a parcel of land extending to approximately 0.53 acres (0.21 hectares) or thereabouts with direct road access through a galvanised field gate. The land is outside of the development boundary.
Directions
From the Church of Saint Mary, Llanfairynghornwy (LL65 4LH), follow the road north-westerly direction for approximately 130 m. Turn right at the red post box and proceed for a further 400 m to the row of four houses. The land can be seen on the right immediately after the last house of the row (Bryn Siriol).
Services
Prospective purchasers must make their own enquiries with respect to the location and capacity of mains services and drainage.
Tenure
Freehold with vacant possession upon completion of the sale. The purchaser shall be responsible for the Council’s legal fees, which at the time of producing these details is £603.45.
Expressions of Interest
The land is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this land should do so by telephone on 01248 752245; by emailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk; or by writing to the Property Section, Isle of Anglesey County Council, Llangefni LL77 7TW.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcan Bris:
£5,000

Nodweddion
Oddeutu 0.53 erw (0.21 hectar) o dir amaethyddol
Mynediad i gerbydau
Y tu allan i’r ffin ddatblygu

Disgrifiad
Cyfle i brynu llain o dir sy'n ymestyn i oddeutu 0.53 erw (0.21 hectar) gyda mynediad uniongyrchol o'r briffordd trwy giât cae wedi’i galfaneiddio. Mae'r y tir tu allan i'r ffin ddatblygu.
Lleoliad
O Eglwys y Santes Fair, Llanfairynghornwy (LL65 4LH), dilynwch y ffordd tua'r gogledd-orllewin am oddeutu 130 metr. Cymerwch y troad i'r dde o flaen y blwch post coch ac ewch yn eich blaen ar hyd y lôn am 400 metr bellach i'r rhes o bedwar ty. Gellir gweld y tir ar y dde ar ôl y ty olaf yn y rhes (Bryn Siriol).
Gwasanaethau
Dylai partïon sydd â diddordeb ofyn am gadarnhad ynglyn â lleoliad a chynhwysedd y prif gyflenwad dwr a draenio.
Daliadaeth
Rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag. Y prynwr fydd yn gyfrifol am ffioedd cyfreithiol y Cyngor, a’r ffi hon ar adeg cynhyrchu'r manylion hyn yw £603.45.
Datganiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn y tir hwn wneud hynny dros y ffôn ar 01248 752245; trwy e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk; neu yn ysgrifenedig at Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni LL77 7TW.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddwedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001316

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Industrial Estate
+ VAT Per Annum £4,300 For Sale
 • Office
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members