You'll Know The Difference!

Coffee Shop At Market Hall, Holyhead

£9,500

5 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Coffee Shop within refurbished Market Hall building
Available Summer 2019
Part of multi million pound refurbishment programme
Town Centre location
Market Hall to provide a new home for Holyhead Library, the Island’s local
history collections and new spaces for learning, training and community
activity space.

Description
A unique opportunity to enter into a licence agreement to occupy and run the coffee shop
within the recently refurbished Market Hall, Holyhead Town Centre. The Coffee shop will be
located on the ground floor, close to the main entrance, which will lead directly into the
library and other businesses occupying the building.
Having been derelict for over 10 years, Holyhead Market Hall is currently being refurbished
and upgraded to accommodate new uses, creating a long term sustainable end use for
building. The project ensures a sustainable future, respecting and celebrating the Market
Hall’s heritage. It will provide a new home for Holyhead Library and the Island’s local history
collections, provide exhibitions interpreting Holyhead's story with opportunities for new
spaces for learning, training, community activity space and a coffee shop.
Licence Agreement
The Council is inviting parties to express their interest to occupy and run the Coffee Shop
within the Market Hall building. Terms of the licence agreement are negotiable. All
applications considered.

The property is available on licence, subject to a successful application, which will involve
the provision of references and a business plan. Contact our Property Section for more
information.
Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express
interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 /
752245 or by emailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a
legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or
services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within
ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore
interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing
themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and
consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any
expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted
exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
Siop Goffi yn adeilad Neuadd y Farchnad ar ei newydd wedd
Ar gael Gwanwyn 2019
Rhan o raglen adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd
Lleoliad yng Nghanol y Dref
Neuadd y Farchnad i ddarparu cartref newydd ar gyfer Llyfrgell Caergybi,
casgliadau hanes lleol yr Ynys a mannau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddi
a gweithgaredd cymunedol

Disgrifiad
Cyfle unigryw i ymrwymo i gytundeb trwydded mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn
i feddiannu a rhedeg y Siop Goffi yn Neuadd y Farchnad, Caergybi. Bydd y Siop Goffi wedi’i
lleoli ar y llawr gwaelod, yn agos at y brif fynedfa a fydd yn arwain yn uniongyrchol i'r llyfrgell
a busnesau eraill sy'n meddiannu'r adeilad.
Mae cyflwr Neuadd y Farchnad wedi dirywio dros gyfnod o ddeng mlynedd a mwy. Mae’n
cael ei hatgyweirio a’i huwchraddio ar hyn o bryd ar gyfer ei defnyddio i ddibenion newydd
gan olygu y bydd defnydd cynaliadwy yn cael ei wneud o’r adeilad yn y pen draw. Mae’r
prosiect yn sicrhau dyfodol cynaliadwy, sy’n parchu ac yn dathlu treftadaeth y Neuadd. Bydd
yn gartref newydd i Lyfrgell Caergybi a chasgliadau hanes lleol yr Ynys, arddangosfeydd
sy’n dehongli hanes Caergybi gyda chyfleoedd i sicrhau lleoliadau newydd ar gyfer dysgu,
hyfforddiant, gweithgareddau cymunedol a siop goffi.
Cytundeb Trwydded
Mae'r Cyngor yn gwahodd partïon i fynegi eu diddordeb i feddiannu a rhedeg y Siop Goffi
yn adeilad Neuadd y Farchnad. Gellir negodi telerau cytundeb y drwydded. Rhoddir
ystyriaeth i bob cais.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael ar drwydded, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu
geirdaon a chynllun busnes. Cysylltwch â’n Hadain Eiddo am ragor o wybodaeth.
Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo
hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 /
752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu
contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw
gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio,
yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel
canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r
mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â
diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr
neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant neu ymrwymiadau
cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn
amodol ar gontract.

Reference: LUC1001365

Similar properties in this price range


Anglesey Business Centre
Per Annum £7,080 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Land At Bro Dawel
£4,500 For Sale
 • Land
 •  0
 •  0
View more details
Offices At Market Hall
Guide Rent POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members