You'll Know The Difference!

Commercial Area At Market Hall, Holyhead

£5,500

5 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Rent:
£7,500 + VAT per Annum


Features
? Commercial Area within refurbished Market Hall building
? May be suitable for a variety of uses (subject to statutory consent)
? Part of multi million pound refurbishment programme
? Town Centre location
? Market Hall provides a new home for Holyhead Library, the Island’s local history collections

Features
Commercial Area within refurbished Market Hall building
May be suitable for a variety of uses (subject to statutory consent)
Part of multi million pound refurbishment programme
Town Centre location
Market Hall to provide a new home for Holyhead Library, the Island’s local history collections and new spaces for learning, training and community activity space.

Description
A unique opportunity to lease a commercial space within the recently refurbished Market Hall, Holyhead Town Centre. The Commercial Area is located on the ground floor close to the main entrance, which will leads directly into the library and other businesses occupying the building. The space may be considered suitable for a variety of uses subject to statutory consent.
After been derelict for over 10 years, Holyhead Market Hall has been fully refurbished to a high standard to accommodate new uses and to create a long term sustainable end use for building. The project ensures a sustainable future, respecting and celebrating the Market Hall’s heritage. It will provide a new home for Holyhead Library and the Island’s local history collections as well as providing exhibition space, new spaces for learning, training and community activities.
Lease Terms
Negotiable. Lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £621.55. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. A 6 Monthly fair proportion service charge will also be payable
Application
The property is available subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan. Contact our Property Section for more information.
Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcan Bris Rhent:
£7,500 + TAW y Flwyddyn

Nodweddion
Gofod masnachol o fewn adeilad Neuadd y Farchnad ar ei newydd wedd
Gall fod yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau (yn amodol ar ganiatâd statudol)
Rhan o raglen adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd
Lleoliad yng Nghanol y Dref
Neuadd y Farchnad i ddarparu cartref newydd ar gyfer Llyfrgell Caergybi, casgliadau hanes lleol yr Ynys a mannau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddi a gweithgaredd cymunedol

Disgrifiad
Cyfle unigryw i brydlesu gofod masnachol o fewn Neuadd y Farchnad, Caergybi. Bydd y gofod wedi’i lleoli ar y llawr gwaelod, yn agos at y brif fynedfa a fydd yn arwain yn uniongyrchol i'r llyfrgell a busnesau eraill sy'n meddiannu'r adeilad.
Mae cyflwr Neuadd y Farchnad wedi dirywio dros gyfnod o ddeng mlynedd a mwy. Mae’n cael ei hatgyweirio a’i huwchraddio ar hyn o bryd ar gyfer ei defnyddio i ddibenion newydd gan olygu y bydd defnydd cynaliadwy yn cael ei wneud o’r adeilad yn y pen draw. Mae’r prosiect yn sicrhau dyfodol cynaliadwy, sy’n parchu ac yn dathlu treftadaeth y Neuadd. Bydd yn gartref newydd i Lyfrgell Caergybi a chasgliadau hanes lleol yr Ynys, arddangosfeydd sy’n dehongli hanes Caergybi gyda chyfleoedd i sicrhau lleoliadau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddiant a gweithgareddau cymunedol.
Telerau’r Brydles
Trafodadwy. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Bydd tâl gwasanaeth cyfran deg bob 6 mis i’w dalu yn ychwanegol.
Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael ar drwydded, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes. Cysylltwch â’n Hadain Eiddo am ragor o wybodaeth.
Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001365

Similar properties in this price range


St Cybi Street
£94,500 For Sale

St Cybi Street

Holyhead

 • Mid Terrace House
 •  2
 •  1
View more details
Tudno View
Outline Planning £100,000 For Sale

Tudno View

Menai Bridge,Isle of Anglesey

 • Plot
 •  0
 •  0
View more details
Llys Marcwis
£134,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Caradog Place
£135,000 For Sale

Caradog Place

Deiniolen,Caernarfon

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Members