You'll Know The Difference!

Old National School, Amlwch

£100,000

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
May be considered suitable for a number of commercial purposes subject to statutory consents
Three units with a combined gross internal area of approximately 215.0 m2 (2,314 sq ft) or thereabouts
To be sold with a sitting tenant in Unit 3, generating income

Description
An opportunity to acquire a property near Amlwch’s town centre which has been converted into three business units. Originally constructed in the early 1820s, the building is a two storey, grade II listed converted national school and extends to approximately 215 m2 gross internal floor area (GIA). Traditionally constructed from brick and dressed stone with a pitched slate roof over. Walls are painted render with dressed stone panels and plinths.
The building may be considered suitable for conversion into a number of different commercial uses, subject to being granted the necessary statutory consents. The property is to be sold with a sitting tenant in Unit 3 (Herbal Innovations), generating income.

Directions
Following signs for Cemaes on the A5025 westbound, and proceed along the town centre bypass. The property can be found immediately after the junction on the right adjacent to Bull Bay Road Car Park.

Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity however prospective purchasers are advised to make their own enquiries to confirm.

Tenure
The property is marketed as being freehold with a sitting tenant. Further details available on request. The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be in the region of £621.55.

Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Hen Ysgol Genedlaethol
Ffordd Porth Llechog, AMLWCH LL68 9EA

Amcan Bris
£100,000

Nodweddion
Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
Tair uned gydag arwynebedd llawr cyfunol sydd oddeutu 215.0 m2 (2,314 troedfedd sgwâr)
I'w werthu gyda thenant eisoes yn Uned 3, yn cynhyrchu incwm

Disgrifiad
Cyfle i brynu eiddo ger canol tref Amlwch sydd wedi'i drosi i dair uned fusnes. Fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol yn gynnar yn y 1820au, ac mae'n adeilad hen ysgol ddeulawr, restredig gradd II ac mae'r arwynebedd llawr mewnol gros (GIA) yn ymestyn i oddeutu 215 m2. Fe'i hadeiladwyd mewn dull traddodiadol o frics a cherrig nadd gyda tho llechi uwchben. Mae'r waliau wedi eu rendro a’u peintio, gyda phaneli cerrig nadd a plinthiau.
Gellir ystyried bod yr adeilad yn addas ar gyfer nifer o wahanol ddefnyddiau masnachol, yn amodol ar sicrhau'r caniatadau statudol angenrheidiol. Bydd yr eiddo yn cael ei werthu gyda thenant eisoes yn Uned 3 (Herbal Innovations), yn cynhyrchu incwm.

Cyfarwyddiadau
Dilynwch arwyddion ar gyfer Cemaes ar yr A5025 tua'r gorllewin, ac ewch ar hyd ffordd osgoi canol y dref. Fe welwch yr eiddo yn syth ar ôl y gyffordd ar y dde gyferbyn â Maes Parcio Ffordd Porth Llechog.

Gwasanaethau
Deellir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio. Awgrymir y dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain i gadarnhau.

Deiliadaeth
Deiliadaeth rydd gyda thenant eisoes. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar gais. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £621.55.

Mynegiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: 30 Medi 2020.
Closing date for expressions of interest: 30 September 2020.

Reference: LUC1001435

Similar properties in this price range


Ty Ysgol
Guide Price £110,000 For Sale

Ty Ysgol

Malltraeth

 • Semi Detached
 •  0
 •  0
View more details
High Street
NEW PRICE £89,950 For Sale

High Street

Isle Of Anglesey

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Maes Merddyn
Great 1st Time Buy £139,950 For Sale

Maes Merddyn

Isle Of Anglesey

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Tan Y Graig
Superb Renovation Throughout £142,500 For Sale

Tan Y Graig

Gwynedd

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Members