You'll Know The Difference!

Station Yard Building, Llangefni

£6,000

3 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent:
£6,000 per Annum

Features
Available from August 2019
Floor area approximately 145.72 m2 (1,567 square feet)
Historic building
Split into workshop and retail space
Offset from Llangefni High Street

Description
Commercial unit situated in the former Station Yard, offset from Llangefni High Street. The property extends to approximately 145.72 m² (1,567 sq ft) GIA and has been used as a furniture shop and upholstery/upcycling workshop for a number of years. The unit has four separate entrances, including a separate entrance for goods. The property is considered suitable for any use that falls within class A1 (Shops) of the Use Classes Order. A full repairing and insuring lease will be available.

The Rateable Value for the property from the 2010 rating list is rounded down to £4,600. As of May 2019, the Rates Payable would be approximately £2,419.60 and the property may be eligible for 100% rate relief, however this should not be relied upon and interested parties are advised to make their own enquiries.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £621.55. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.

Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is recommended and made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£6,000 y Flwyddyn

Nodweddion
Ar gael Awst 2019
Arwynebedd llawr oddeutu 145.72 m2 (1,567 troedfedd sgwâr)
Adeilad hanesyddol
Wedi’i rannu’n weithdy ac yn ofod masnachol
Oddi ar Stryd Fawr Llangefni

Disgrifiad
Uned fasnachol wedi'i lleoli yn hen Iard yr Orsaf, oddi ar Stryd Fawr Llangefni. Mae’r arwynebedd llawr gros oddeutu 145.72 m² (1,567 t sg) ac mae’r eiddo wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel siop ddodrefn a gweithdy clustogwaith/cylchredeg ers nifer o flynyddoedd. Ceir mynediad i'r uned trwy bedwar drws ar wahân, gan gynnwys drws llydan ar gyfer derbyn nwyddau. Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer unrhyw ddefnydd cynllunio sefydledig o fewn dosbarth A1 (Siopau) o’r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio llawn.

Mae Gwerth Trethiannol yr eiddo o restr ardrethu 2010 wedi'i rowndio i lawr i £4,600. O fis Mai, 2019, byddai’r trethi sy’n daladwy oddeutu £2,419.60 a gall yr eiddo fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi o 100%. Fodd bynnag, ni ddylid dibynnu ar hyn ac awgrymir bod partïon yn gwneud eu hymholiadau eu hunain.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Argymhellir ymweliad yr eiddo a hynny drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001448

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Industrial Estate
+ VAT Per Annum £4,300 For Sale
 • Office
 •  0
 •  0
View more details
Business Units 17-20 & 23-26
Per Annum £8,380 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members