You'll Know The Difference!

Hen Melin Wynt, Llangefni

£7,500

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Guide Rent:
£7,500 per Annum

Features
An opportunity to let a mill with infrastructure to house telecommunications equipment
Positioned in a prime area overlooking the administrative centre of Anglesey
Three-storey high tower
Ideally positioned close to town centre and main road links

Brief Description
Early C19 wind-powered corn mill, thought to have been built in 1829. Closed in 1893 and was adapted for use as a telecommunications tower in the 1990s.

Directions
From the end of Industrial Estate Road, Llangefni (approximately 1.8 miles north of Junction 6 of the A55 expressway), turn right on the mini roundabout onto Bridge Street. Proceed up the road and take the fourth exit (signposted Talwrn B5109), followed by the first left into Bron Dinas. The mill is at the end of the road and enjoys a commanding view over the town.
Services
Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.

Lease Terms
A three-year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £621.55. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. Isle of Anglesey County Council reserves the right to fix their own communication apparatus to the property.

Expressions of Interest and Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by email to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act:
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixtures, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise states all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Amcan Bris Rhent:
£7,500 y Flwyddyn

Nodweddion
Cyfle i osod melin gyda seilwaith i anheddu offer telathrebu.
Wedi'i lleoli mewn prif ardal sy'n edrych dros ganolfan weinyddol Ynys Môn
Twr tri llawr uchel
Leoliad delfrydol yn agos i ganol y dref a chysylltiadau phriffyrdd

Disgrifiad Byr Hen felin yd G19, credir cafodd ei hadeiladu ym 1829. Caewyd yn 1893 a chafodd ei haddasu i'w defnyddio fel twr telegyfathrebu yn y 1990au.
Cyfarwyddiadau
O ddiwedd Ffordd Stad Ddiwydiannol, Llangefni (tua 1.8 milltir gogledd o Gyffordd 6 gwibffordd A55), trowch i'r dde ar y gylchfan fach i Stryd y Bont. Ewch yn eich blaen i fyny'r lôn a chymerwch y pedwerydd allanfa (arwydd i Talwrn B5109), wedyn trowch i'r chwith cyntaf i Bron Dinas. Gall y felin i'w gweld ar ddiwedd y ffordd ac mae'n mwynhau golygfa awdurdodol dros y dref.
Gwasanaethau
Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu.
Telerau’r Brydles Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Cadwer Cyngor Sir Ynys Môn yr hawl i osod offer cyfathrebu eu hunain ar yr eiddo.
Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Gellir gwneud trefniadau i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellid trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu trwy anfon e-bost at YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001491

Similar properties in this price range


Business Units 17-20 & 23-26
Per Annum £8,380 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Industrial Estate
+ VAT Per Annum £4,300 For Sale
 • Office
 •  0
 •  0
View more details
Suite B, (Lower Ground Floor) Anglesey Business Centre
(+ VAT) per Annum POA For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members