You'll Know The Difference!

Business Unit 21, Holyhead

£20,900

1 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent:
£20,900 Per Annum

Features
Brand new business unit – expected completion July 2020
Positioned within the centre of an established industrial estate
GIA Approximately 511 m2 (5,500 square feet)
Close to A55 expressway
Electric vehicle charging points on site

Description
Currently under construction, modern commercial unit situated within the Penrhos Business Park in Holyhead. Penrhos Business Park is one of the Welsh Government’s Anglesey Entreprise Zones and is home to a number of companies such as Morriscons, Wilkinsons, Argos, Pets at Home, Summit 2 Sea, New Look, Pets at Home amongst others.

the unit provide a GIA of approximately 511 m2 (5,500 sq ft.) in total comprising of; office space (approx.74.11m2 / 797 ft2), W.C, store room and workshop which extends to approximately 389.49 m2 (4192.4 ft2). The unit has approved B1, B2 and B8 use and will be available July/August 2020.

Directions
Penrhos Business Park is located approximately one mile south of Holyhead town centre, the port and railway station and is accessible from Junction 2 of the A55 expressway via the A5153.
Services
It is understood that the units will benefit from mains water, three-phase electricity and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £603.45. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.

Application
The units are available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Expressions of Interest
Can be made by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or e-mail PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk by midday, Monday 1st June 2020.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Rhent:
£20,900 y Flwyddyn

Nodweddion
Unedau busnes newydd sbon – disgwylir eu cwblhau Gorffennaf 2020
Wedi'i lleoli yng nghanol stad ddiwydiannol sefydledig
Oddeutu 511 m2 (5,500 troedfedd sgwâr)
Yn agos at ganol y dref a briffordd yr A55
Pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle

Disgrifiad
Yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd, uned masnachol modern wedi'u lleoli ym Mharc Busnes Penrhos yng Nghaergybi. Mae Parc Busnes Penrhos yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru ac mae'n gartref i nifer o gwmnïau fel Morriscons, Wilkinsons, Argos, Pets at Home, Summit 2 Sea, New Look, Pets at Home ymhlith eraill.

Mae’r uned yn ymestyn i oddeutu 511 m2 (5,500 troedfedd sgwâr) sy'n cynnwys; swyddfa (tua.74.11m2 / 797 tr2), W.C, storfa a gweithdy sy'n ymestyn i oddeutu 389.49 m2 (4192.4 tr2). Mae defnydd B1, B2 a B8 wedi gymeradwyo a bydd ar gael Gorffennaf / Awst 2020

Lleoliad
Mae Parc Busnes Penrhos oddeutu milltir i'r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a'r orsaf reilffordd ac mae'n hygyrch o Gyffordd 2 o wibffordd yr A55 trwy'r A5153.

Gwasanaethau
Deellir bod yr unedau wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £603.45. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Datganiadau o Ddiddordeb
Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk erbyn hanner dydd, Dydd Llyn 01af Gorffennaf 2020.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: 30 Medi 2020.
Closing date for expressions of interest: 30 September 2020.

Reference: LUC1001512

Similar properties in this price range


Suite A, (Ground Floor) Anglesey Business Centre
(+ VAT) per Annum £12,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Mona Industrial Park
£9,100 For Sale
 • Detached
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Detached
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members