You'll Know The Difference!

Ty Ysgol, Aberffraw

£100,000

8 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Features
Semi-detached 2 bedroom house
In need of modernisation
Ideal first time buy / investment opportunity

Description
An opportunity to acquire a former semi-detached 2 bedroom former school house within the rural community of Bodorgan, Anglesey. The property is in need of some modernisation allowing any perspective purchaser to refurbish the property to their own standards.
Bodorgan is renowned for its fantastic natural surroundings together with excellent links to nearby Newborough, Aberffraw and Rhosneigr offering a range of amenities ranging from a choice of eateries, schools, shops and miles of breath-taking coastline.
The property briefly comprises:
Ground Floor – Living Room (3.42m x 3.44m); Sitting Room (3.8m x 2.96m); Kitchen (3.26m x 2.95m); Utility Room (1.82m x 2.7m).
First Floor – Bedroom 1 (4.77m x 3.5m); Bedroom 2 (2.8m x 3.8m); Bathroom (3.24m x 2.7m).
Outside – Garden area together with boiler room.
Services
It is understood that the property is connected to mains water and electricity with private drainage. The central heating system is oil-fired.
Tenure
Freehold with vacant possession. The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be in the region of £621.55.
Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Monday 9th December 2019.
Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.
Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

Nodweddion
Ty un talcen gyda 2 ystafell wely
Angen ei foderneiddio
Cyfle delfrydol i brynwr tro cyntaf / cyfle buddsoddi

Disgrifiad Cyfle i brynu heb dy ysgol un talcen gyda 2 ystafell wely yng nghymuned wledig Bodorgan, Ynys Môn. Mae angen gwneud rhywfaint o waith moderneiddio ar yr eiddo gyda chyfle i unrhyw ddarpar brynwr adnewyddu’r eiddo i'w safonau ei hun.
Mae Bodorgan yn boblogaidd am ei amgylchoedd naturiol gwych ynghyd â chysylltiadau rhagorol â chymunedau cyfagos Niwbwrch, Aberffraw a Rhosneigr sydd ag amrediad o gyfleusterau gan gynnwys bwytai, ysgolion, siopau a milltiroedd o arfordir syfrdanol.
Yn fyr, mae'r eiddo'n cynnwys:
Llawr Gwaelod - Ystafell Fyw (3.42m x 3.44m); Lolfa (3.8m x 2.96m); Cegin (3.26m x 2.95m); Ystafell Amlbwrpas (1.82m x 2.7m).
Llawr Cyntaf - Ystafell Wely 1 (4.77m x 3.5m); Ystafell Wely 2 (2.8m x 3.8m); Ystafell Ymolchi (3.24m x 2.7m).
Tu allan - Gardd ynghyd ag ystafell boeler.
Gwasanaethau Deellir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr a thrydan a draenio preifat. Mae’r system gwresogi ganolog wedi’i thanio gydag olew.
Deiliadaeth Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £621.55.
Mynegiadau o Ddiddordeb Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun, 9fed Rhagfyr 2019.
Gweld yr Eiddo Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.
Deddf Cam-gynrychioli Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Reference: LUC1001525

Similar properties in this price range


Maes Merddyn
£139,950 For Sale

Maes Merddyn

Gaerwen

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Marcus Street
Plus Attic Room £159,950 For Sale

Marcus Street

Caernarfon

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Hen Durnpike
OIRO £175,000 For Sale

Hen Durnpike

Bangor

 • Cottage
 •  2
 •  1
View more details
Tudno View
Outline Planning £185,000 For Sale

Tudno View

Menai Bridge

 • Plot
 •  0
 •  0
View more details
Members