You'll Know The Difference!

Ty Ysgol, Malltraeth

£110,000

8 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Ty Ysgol
Bodorgan LL62 5AB

Guide Price
£110,000

Features
• Semi-detached 2 bedroom house
• In need of modernisation
• Easement to park a vehicle on adjacent land
• Ideal first time buy / investment opportunity

Description
An opportunity to acquire a former semi-detached 2 bedroom former school house within the rural community of Bodorgan, Anglesey. The property is in need of some modernisation allowing any perspective purchaser to refurbish the property to their own standards.

Bodorgan is renowned for its fantastic natural surroundings together with excellent links to nearby Newborough, Aberffraw and Rhosneigr offering a range of amenities ranging from a choice of eateries, schools, shops and miles of breath-taking coastline.

The property briefly comprises:

Ground Floor – Living Room (3.42m x 3.44m); Sitting Room (3.8m x 2.96m); Kitchen (3.26m x 2.95m); Utility Room (1.82m x 2.7m).

First Floor – Bedroom 1 (4.77m x 3.5m); Bedroom 2 (2.8m x 3.8m); Bathroom (3.24m x 2.7m).

Outside – Garden area together with boiler room.

Parking – Easement to park vehicle in area coloured green on plan.

Council Tax & EPC
Council Tax Band: C
Energy Rating: E

Services
It is understood that the property is connected to mains water and electricity with private drainage. The central heating system is oil-fired.

Tenure, Restrictive Covenants, Easements and Rights of Way, and Fees
• Freehold with vacant possession upon completion.
• Benefit of an easement to park a vehicle within the area coloured green on the plan.
• We are not aware of any onerous covenants, easements or rights of way which affect the property.
• The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be in the region of £659.21.

Viewing and Expressions of Interest
The property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council’s Property Section by midday, Monday 18th October 2021.

Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Important Notice
1) These particulars do not form part of any offer or contract.
2) All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. The IOACC have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council.
3) IOACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
4) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
5) If there is anything of particular importance to you, please contact IOACC’s Property Section and we will try to have the information checked for you.
Ty Ysgol
Bodorgan LL62 5AB

Amcan Bris
£110,000

Nodweddion
• Ty pâr gyda 2 ystafell wely
• Hawl i barcio ar dir gyferbyn
• Angen ei foderneiddio
• Cyfle delfrydol i brynwr tro cyntaf / cyfle buddsoddi

Disgrifiad
Cyfle i brynu heb dy ysgol un talcen gyda 2 ystafell wely yng nghymuned wledig Bodorgan, Ynys Môn. Mae angen gwneud rhywfaint o waith moderneiddio ar yr eiddo gyda chyfle i unrhyw ddarpar brynwr adnewyddu’r eiddo i'w safonau ei hun.

Mae Bodorgan yn boblogaidd am ei amgylchoedd naturiol gwych ynghyd â chysylltiadau rhagorol â chymunedau cyfagos Niwbwrch, Aberffraw a Rhosneigr sydd ag amrediad o gyfleusterau gan gynnwys bwytai, ysgolion, siopau a milltiroedd o arfordir syfrdanol.

Yn fyr, mae'r eiddo'n cynnwys:

Llawr Gwaelod - Ystafell Fyw (3.42m x 3.44m); Lolfa (3.8m x 2.96m); Cegin (3.26m x 2.95m); Ystafell Amlbwrpas (1.82m x 2.7m).
Llawr Cyntaf - Ystafell Wely 1 (4.77m x 3.5m); Ystafell Wely 2 (2.8m x 3.8m); Ystafell Ymolchi (3.24m x 2.7m).
Tu allan - Gardd ynghyd ag ystafell boeler. Man parcio – hawl i barcio yn y man wedi ei liwio yn wyrdd ar y cynllun.

Treth Cyngor a EPC
Band Treth Cyngor: C
Perfformiad ynni: E

Gwasanaethau
Deellir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr a thrydan a draenio preifat. Mae’r system gwresogi ganolog wedi’i thanio gydag olew.

Daliadaeth, Cyfamodau Cyfyngu, Hawddfreintiau, Hawliau Tramwy, a Ffioedd
• Deiliadaeth rydd gyda meddiant gwag.
• Bydd hawddfraint i barcio cerbyd yn yr ardal wedi'i liwio'n wyrdd ar y cynllun.
• Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gyfamodau, hawddfreintiau na hawliau tramwy beichus sy'n effeithio ar yr eiddo.
• Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, bydd hyn oddeutu £659.21.

Mynegiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 18eg Hydref 2021.

Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Nodyn Pwysig
1) Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
2) Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo yr holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw CSYM wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
3) Nid yw CYSM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
4) Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
5) Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan.
Reference: LUC1001525

Similar properties in this price range


Stryd Llewelyn
No Chain £139,500 For Sale

Stryd Llewelyn

Llanfaes,Beaumaris

 • Semi Detached
 •  3
 •  1
View more details
High Street
High Street Location £77,500 For Sale

High Street

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Llys Menai
OIRO £155,000 For Sale

Llys Menai

Menai Bridge,Isle of Anglesey

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Tudno View
Outline Planning £165,000 For Sale

Tudno View

Menai Bridge,Isle of Anglesey

 • Plot
 •  0
 •  0
View more details
Members