You'll Know The Difference!

Rhosyr Workshops, Newborough

£2,550

7 photos

 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Rent (per annum): £2,550 exclusive

Features
Positioned on the outskirts of the village of Newborough
Gross internal floor area approximately 70.9 m2 (763 square feet)
Established planning use within classes B1, B2 and B8
Eligible for 100% business rate relief

Description
End of terrace unit built circa 1985 located on the outskirts of the village of Newborough. The unit provides an internal gross floor area of 70.9 m2 (763 sq ft) or thereabout. External access to the unit is via a roller shutter door and the unit benefits from a small enclosed storage area to the rear and enjoys shared parking facilities to the front. Our Planning Service advises that the planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The Ratable Value from the Rating List 2017 is £2,400 and therefore eligible for 100% business rate relief.

Directions
From the A5 westbound into Pentre Berw, take the left junction onto the B4419 for Newborough. Follow the road for approximately five miles. The Rhosyr Workshops site can be found on the right hand side of the road adjacent to the former primary school.

Services
It is understood that the unit benefits from mains water, electricity and drainage.

Lease Terms
A 12 month licence agreement with rent paid beforehand on a monthly basis. The licence period may be extended at the end of the term. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a 6-monthly fee of £318.19.

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing
Viewing of the unit is to be made by appointment only and can be arranged by contacting the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


Rhent (y flwyddyn): £2,550 allgynhwysol

Nodweddion
Wedi'i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch
Arwynebedd gros mewnol oddeutu 70.9 m2 (763 troedfedd sgwâr)
Defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8
Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes

Disgrifiad
Uned diwedd teras wedi ei hadeiladu tua 1985 a wedi’i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch. Mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 70.9 m2 (763 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws rholer. Mae’r uned gyda’r budd o ardal storio gaeëdig bach yn y cefn a chyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael yn y ffrynt. Mae ein Hadain Cynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol o Restr Trethi 2017 yw £2,400 ac felly yn gymwys am 100% o ryddhad adrethi busnes.

Cyfarwyddiadau
O'r A5 tua'r gorllewin trwy Pentre Berw, cymerwch y gyffordd chwith i'r B4419 ar gyfer Niwbwrch. Dilynwch y ffordd am oddeutu pum milltir. Gellir dod o hyd i safle Gweithdai Rhosyr ar ochr dde'r ffordd gyferbyn i hen Ysgol Gynradd Niwbwrch.

Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan a’r brif system ddraenio.
Telerau’r Brydles
Cytundeb trwydded 12 mis gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Gellir ymestyn cyfnod y drwydded ar ddiwedd y cyfnod. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £318.19 bob 6 mis.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar

Reference: LUC1001577

Similar properties in this price range


Penrhos Industrial Estate
+ VAT Per Annum £4,300 For Sale
 • Office
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Station Yard Building
Per Annum £6,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Hen Melin Wynt
Rent Per Annum £7,500 For Sale

Hen Melin Wynt

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Members