You'll Know The Difference!

Mona Industrial Park, Gwalchmai

£9,100

1 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

“Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Dydd Gwener, 12 Chwefror 2021”
“Closing date for expressions of interest: Friday, 12 February 2021”To Let – Light Industrial Unit

Unit 2 Mona Industrial Park
Gwalchmai, HOLYHEAD LL65 4RJ

Rent: £9,100 + VAT per Annum
Features
• Available from March 2021
• Floor area approximately 189.43 m2 (2,039 square feet) GIA
• Situated near the entrance of the established Mona Industrial Park
• Central Island location, leading immediately onto the A5
• Established planning use within classes B1, B2 and B8

Description
Light industrial unit situated in Mona Industrial Park, providing good road links to the A55 expressway and immediately onto the A5. The unit provides a total gross internal floor area of 189.43 m² (2,039 sq ft) or thereabout. The unit is accessed via a part-glazed front door or via a 3.3m wide x 3.7 m high internally operated roller shutter door and enjoys shared parking facilities. The established planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The property is VAT elected.

It is understood that the unit benefits from three-phase electricity and mains water and drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Lease Terms
A three-year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £640 + VAT. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current service charge payable is a 6-monthly fee of £198.46.

Application
The property is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan. Please contact the Council’s Property Section to obtain an application form.

Viewing and Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752241 / 752245 or by emailing PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.


Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixtures, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.

I’w Osod – Uned Diwydiannol Ysgafn
Uned 2 Parc Diwydiannol Mona
Gwalchmai, CAERGYBI LL65 4RJ

Rhent: £9,100 + VAT y Flwyddyn

Nodweddion
• Ar gael o Fawrth 2021
• Arwynebedd mewnol gros oddeutu 189.43 m2 (2,039 troedfedd sgwâr)
• Wedi’i lleoli wrth mynedfa Parc Diwydiannol Mona
• Lleoliad delfrydol yng nghanol yr Ynys ac yn arwain syth at yr A5
• Defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8

Disgrifiad
Uned ddiwydiannol ysgafn wedi'i lleoli ar Barc Diwydiannol Mona, yn agos i Gwibffordd yr A55 ac yn arwain syth at yr A5. Mae'r uned yn darparu cyfanswm arwynebedd gros mewnol oddeutu 189.43m² (2,039 t sg). Ceir mynediad i'r uned trwy ddrws ffrynt rhan wydrog neu drwy ddrws roler 3.3m o led x 3.7m uchel ac mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael. Y defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio mewnol. Telir TAW ar yr eiddo.

Deellir bod yr uned wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £640 + TAW. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £198.46 bob 6 mis.

Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes. Cysylltwch ag Adain Eiddo’r Cyngor er mwyn derbyn ffurflen gais.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.


Reference: LUC1001650

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Penrhos Ind Est
£15,000 For Sale

Penrhos Ind Est

Holyhead

 • Light Industrial Unit
 •  0
 •  0
View more details
Rhosyr Workshops
pa £1,725 For Sale

Rhosyr Workshops

Newborough

 • Light Industrial Unit
 •  0
 •  0
View more details
Ffordd Garnedd
Walk Through Video £99,950 For Sale

Ffordd Garnedd

Felinheli

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members