You'll Know The Difference!

Penrhos Ind Est, Holyhead

£15,000

14 photos

Brochure
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print


To Let – Light Industrial Unit

Unit 9a Penrhos Industrial Estate
Holyhead LL65 4RJ

Rent (per annum): £15,000 exclusive

Features
• Available from April 2021
• Gross internal floor area approximately 370.82m2 (3,982 sq ft)
• Includes reception area, training room, staff kitchen and offices
• Includes an external store to the rear approx. 39.5m2 (425 sq ft)
• Ideally positioned close to town centre and A55 expressway

Description
Built in 2005, the unit provides an internal gross floor area of 370.82m2 (3,982 sq ft) or thereabout. External access to the unit is via a pedestrian door or front and rear roller shutter doors (2.9m wide x 4.0m high). The internal layout briefly comprises of Reception Area; Training/Meeting Room and Tea Point; Staff Kitchen; 2 No. Disabled W.C.; Production Area; and 2 No. Offices. Shared parking facilities are enjoyed immediately in front of the unit. Our Planning Service advises that the planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The current Rateable Value is £11,750 (Rates Payable for 2021-22 is £6,286.25).

Location
Located on the Penrhos Industrial Estate, approximately one mile south of Holyhead town centre, international port and railway station. The park adjoins Holyhead Retail Park which is home to retailers such as Argos, Morrisons, Tesco Extra and Wilko, amongst others. The unit is located on the Industrial Estate Road, off the A5153 and enjoys good estate road frontage.
Services
It is understood that the unit benefits from mains water, three phase electricity and drainage. Interested parties are advised to seek clarification that the services are suitable for their proposed use.

Lease Terms
A 3 year protected lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £640. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. The current* service charge payable is a 6-monthly fee of £114.46 (*2020-23 contract).

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of a bank and two trade references and a business plan.

Expressions of Interest and Viewing
Contact the Property Section, Isle of Anglesey County Council on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk. Viewings by appointment only.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. of the apparatus, equipment, fixtures, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


I’w Osod – Uned Diwydiannol Ysgafn
Uned 9a, Stad Diwydiannol Penrhos
Caergybi LL65 2FD

Rhent (y Flwyddyn): £15,000 allgynhwysol

Nodweddion
• Ar gael o Ebrill 2021
• Arwynebedd gros mewnol oddeutu 370.82m2 (3,982 tr sg)
• Yn cynnwys derbynfa, ystafell hyfforddiant, cegin a swyddfeydd
• Yn cynnwys storfa allanol i’r cefn oddeutu 39.5m2 (425 tr sg)
• Lleoliad delfrydol yn agos at ganol y dref a’r gwibffordd A55

Disgrifiad
Wedi ei hadeiladu yn 2005, mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 370.82m2 (3,982 tr sg). Ceir mynediad o’r tu allan trwy ddrws cerddwyr neu ddrysau rholer (2.9m o led x 4.0m o uchder) yn y ffrynt a’r cefn. Yn fewnol mae’r eiddo yn cynnwys: Derbynfa; Ystafell Hyfforddiant/Cyfarfod a Phwynt Te; Cegin Staff; Dau Doiled Anabl; Man Cynhyrchu; a Dwy Swyddfa. Mae cyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael o flaen yr eiddo. Mae’r defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol yw £11,750 (Ardrethi sy’n Daladwy ar gyfer 2021-22 yw £6,286.25).

Lleoliad
Wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol Penrhos, mae’r safle tua milltir i’r de o ganol tref Caergybi, y porthladd rhyngwladol a’r orsaf rheilffordd. Mae’r parc yn ymyl Parc Siopa Caergybi lle ceir Argos, Morrisons, Tesco Extra a Wilko yn ogystal â siopau eraill. Mae’r uned wedi'i lleoli ar ffordd y Stad Ddiwydiannol, oddi ar yr A5153 ac mae ffrynt yr uned yn wynebu lôn y stad.

Gwasanaethau
Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles warchodedig 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £640. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth* yn £114.46 bob 6 mis (*contract 2020-23).

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirda banc, dau eirda busnes a chynllun busnes.

Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo
Cysylltwch ag Adain Eiddo’r Cyngor ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk. Ymweliadau trwy apwyntiad yn unig.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Hanner dydd, Dydd Gwener, 8 Ebrill 2021.
Closing date for expressions of interest: Midday on Friday, 8 April 2021.


Reference: LUC1001656

Similar properties in this price range


Anglesey Business Centre
Plus Vat Per Annum £6,340 For Sale
 • Office
 •  0
 •  0
View more details
Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Maes Merddyn
£139,950 For Sale

Maes Merddyn

Gaerwen

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Marcus Street
Plus Attic Room £159,950 For Sale

Marcus Street

Caernarfon

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Members