You'll Know The Difference!

Anglesey Business Centre, Llangefni

£6,340

10 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print


Annual Rent: £6,340 plus VAT

Features

• Available from September 2021
• Floor area approximately 79.24m2 (852.9 square feet)
• Space for up to eight desks
• Situated at the established Bryn Cefni Business Park
• Close to Junction 6 of the A55 expressway
• Electric vehicle charging points on site
• Eligible for 100% business rates relief (as of July 2021)

Description
Office unit situated on the Bryn Cefni Business Park, Llangefni, close to Junction 6 of the A55 expressway. The unit provides carpeted office space which with a suspended ceiling offering a net internal floor area of approximately 79.24m² (852.9 sq ft). There is space for up to eight desks, a break room, archive, and accessible toilet. The unit is accessed via a glazed front door and enjoys shared parking and electric vehicle charging facilities. Our Planning Section advises us that the established planning use falls within class B1. An internal repairing and insuring lease will be available. The property is VAT elected.

Bryn Cefni Business Park is home to Peugeot, Jewsons, Lidl, Howdens, and Llechwedd Meats amongst others. The Anglesey Business Centre has recently been refurbishment as part of a wider £2.3m development scheme of County Council owned properties in the Bryn Cefni.

Lease Terms
A 3 year lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £659.21. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to six months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent.

Application
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of references and a business plan.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only. Parties wishing to express interest should do so by contacting the Council’s Property Section on 01248 752245 or by emailing PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.

Misrepresentation Act
These details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.


I’w Osod
Swyddfa Annibynnol

Uned 2 Canolfan Fusnes Môn
Bryn Cefni, Llangefni LL77 7XA

Rhent Blynyddol: £6,340 a TAW

Nodweddion

• Ar gael Medi 2021
• Arwynebedd llawr oddeutu 79.24m2 (852.9 troedfedd sgwâr)
• Gofod ar gyfer i hyd at wyth o ddesgiau
• Wedi’i lleoli yng nghanol parc busnes sefydledig Bryn Cefni
• Yn agos i Gyffordd 6 gwibffordd yr A55
• Pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle
• Yn gymwys ar gyfer gostyngiad 100% o drethi busnes (yn gywir yn ystod Gorffennaf 2021)

Disgrifiad
Uned swyddfa wedi'i lleoli ar Barc Busnes Bryn Cefni, Llangefni, yn agos i Gyffordd 6 gwibffordd yr A55. Mae'r uned yn darparu lle ar gyfer swyddfa wedi’i charpedu gyda nenfwd crog ac mae’r arwynebedd llawr net oddeutu 79.24m² (852.9 tr sg). Mae gofod i hyd at wyth o ddesgiau ar gael, gyda ystafell egwyl, archif, a thoiled hygyrch. Ceir mynediad i'r uned trwy ddrws ffrynt gwydrog ac mae cyfleusterau parcio a pwyntiau gwefru cerbydau trydan a rennir hefyd ar gael. Mae ein Hadain Gynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio sefydledig yn dod o fewn dosbarth B1. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio fewnol. Telir TAW ar yr eiddo.


Mae Parc Busnes Bryn Cefni yn gartref i Peugeot, Jewsons, Lidl, Howdens, a Llechwedd Meats ymhlith eraill. Mae Canolfan Fusnes Môn wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar fel rhan o gynllun datblygu £2.3m ehangach o eiddo yn ardal Bryn Cefni sydd ym mherchenogaeth y Cyngor Sir.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £659.21. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i chwe mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Cyflwyno Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb
Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.Reference: LUC1001713

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
High Street
NEW PRICE £89,950 For Sale

High Street

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Ty Ysgol
Guide Price £110,000 For Sale

Ty Ysgol

Malltraeth

 • Semi Detached
 •  0
 •  0
View more details
Ffordd Llanllechid
£117,500 For Sale
 • Cottage
 •  1
 •  1
View more details
Members