You'll Know The Difference!

Ysgol Gynradd Llangaffo, Llangaffo

£130,000

1 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print


Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Hanner dydd, Dydd Gwener 24 Medi 2021
Closing date for expressions of interest: Midday, Friday 24 September 2021ALL ENQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO ANGLESEY COUNCIL ON 01248 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.

For Sale
Former School Building

Ysgol Gynradd Llangaffo
Llangaffo, Gaerwen LL60 6LT

Guide Price: £130,000

Features

• Former school building which may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to statutory consents
• Sizable plot extending to approximately 1.07 acres (0.43 hectares)
• School building with GIA of approximately 307m2 (3,305 square feet)
• Village location

Description
An opportunity to acquire a former primary school set within approximately 1.07 acres of land in total (including 0.42 acres subject to 30 year lease) within the rural village of Llangaffo. The building may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to obtaining the necessary statutory consents.

Directions
When travelling from Gaerwen towards Pentre Berw along the A5 take a left hand turning onto the B4419 road. Travel along this road for 3 miles or thereabouts and the school will be situated on your left hand side within the village of Llangaffo.

Accommodation
The school building extends to approximately 307m2.

Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity with a private LPG fired heating system. Interested parties should make their own enquiries to confirm this prior to making any financial commitments.

Energy Performance Rating
Energy Performance Operational Rating: G

Tenure, restrictive covenants, easements, rights of way and fees
The area outlined in red is sold as freehold. The area coloured blue on the plan is subject to a 30 year lease, the remainder of the land is sold with Vacant Possession upon completion. This should be clarified by your legal representatives prior to completion of purchase. An easement, shown in yellow on the plan, will be granted to provide access to the leased land.
The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be approximately £659.21.

Viewing & Expressions of Interest
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752250 or by e-mail to PropertyEnquiries@ynysmon.gov.uk.
The property will be only sold by way of informal tender/sealed bids, strictly in accordance with the Isle of Anglesey County Council Asset Management Policy and Procedures. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the County Council’s Property Section.

Important Notice
1. These particulars do not form part of any offer or contract.
2. 2. All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. The IOACC have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council.
3. 3. IOACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
4. 4. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
5. 5. If there is anything of particular importance to you, please contact IOACC’s Property Section and we will try to have the information checked for you.


Ar Werth
Hen Adeilad Ysgol

Ysgol Gynradd Llangaffo
Llangaffo, Gaerwen LL60 6LT

Amcan Bris: £130,000

Nodweddion

• Hen adeilad ysgol yr ystyrir ei fod yn addas ar gyfer ei drawsnewid neu ei ail-ddatblygu, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol
• Llain o dir sy’n ymestyn i oddeutu 1.07 erw (0.43 hectar)
• Adeilad yr ysgol gydag arwynebedd mewnol gros yn ymestyn i oddeutu 307m2 (3,305 troedfedd sgwâr)
• Wedi ei leoli o fewn pentref

Disgrifiad
Cyfle i brynu hen ysgol gynradd ym mhentref Llangaffo sydd wedi'i lleoli o fewn 1.07 erw o dir gan gynnwys tua 0.42 erw o dir sy’n cael ei osod ar prydles 30 mlynedd. Gellir ystyried bod adeilad yr ysgol yn addas i'w drawsnewid neu ei ailddatblygu, yn amodol ar sicrhau'r caniatadau statudol.

Cyfarwyddiadau
Wrth deithio o Gaerwen tuag at Pentre Berw ar hyd yr A5 cymerwch droad i’r chwith i ffordd y B4419. Teithiwch ar hyd y ffordd hon am tua 3 milltir a bydd yr ysgol ar eich ochr chwith ym mhentref Llangaffo.

Llety
Mae adeilad yr ysgol yn ymestyn i tua 307m2.

Gwasanaethau
Deallir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, draenio a thrydan gyda system gwresogi breifat LPG. Dylai partïon gyda diddordeb wneud ymholiadau eu hunain i gadarnhau hyn cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau ariannol.

EPC
Perfformiad Ynni Gweithredol: G

Daliadaeth, cyfamodau cyfyngu, hawddfreintiau, hawliau tramwy a ffioedd
Mae'r ardal a amlinellir mewn coch yn cael ei gwerthu fel rhydd-ddaliad. Mae'r ardal sydd wedi'i lliwio'n las ar y cynllun yn destun prydles 30 mlynedd, mae gweddill y tir yn cael ei werthu gyda Meddiant Gwag ar ôl ei gwblhau. Dylai hyn gael ei egluro gan eich cynrychiolwyr cyfreithiol cyn cwblhau'r pryniant. Rhoddir hawddfraint, a ddangosir mewn melyn ar y cynllun, i ddarparu mynediad i'r tir ar brydles. Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, a fydd oddeutu £659.21.

Gweld yr Eiddo a Mynegiadau o Ddiddordeb
Yn unol â Pholisi Gweithdrefnau Rheoli Asedau Cyngor Sir Ynys Môn, dim ond trwy gynigion anffurfiol / wedi'u selio y bydd yr eiddo'n cael ei werthu. Dylai partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy ysgrifennu at Adran Eiddo'r Cyngor Sir. Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752250 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk. Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Nodyn Pwysig
1. Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
2. Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo yr holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw CSYM wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
3. Nid yw CYSM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
4. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
5. Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan.

Reference: LUC1001729

Similar properties in this price range


Llys Marcwis
£134,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Caradog Place
£135,000 For Sale

Caradog Place

Deiniolen,Caernarfon

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Llys Menai
£135,000 For Sale

Llys Menai

Menai Bridge,Isle of Anglesey

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Llys Menai
£142,500 For Sale

Llys Menai

Menai Bridge

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Members