You'll Know The Difference!

Ysgol Gynradd Dwyran Primary School, Dwyran

£190,000

11 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

For Sale – Former School Building
Dwyran Community School
Lôn Capel, Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6AQ
Guide Price - £190,000

Features
• Former school building which may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to statutory consents
• Plot extending to approximately 0.9 acres (0.37 hectares)
• Approximately 0.5 acres (0.2 hectares) of land within the JLDP development boundary
• Gross internal area of the former school building is approximately 549m2 (656.6 square feet)

• Agricultural land extending to approximately 0.4 acres (0.16 hectares)
• Semi-rural location and outlook

Description
An opportunity to acquire a former primary school set within approximately 0.9 acres which includes approximately 0.4 acres of agricultural land. The school building, which is of stone and traditional masonry construction, may be considered suitable for conversion or redevelopment, subject to obtaining the necessary statutory consents (approximately 0.5 acres of the land is within the Joint Local Development Plan development boundary). The property is located within the sought after rural village of Dwyran in the south of Anglesey.

Accommodation
The school building extends to approximately 549m2 comprising of 30 rooms / circulation areas.

Directions
From the A4780 (leading from Brynsiencyn), turn right at the second junction into the village of Dwyran. Proceed for approximately 80 metres and the property will be seen on the right-hand side.

Services
It is understood that the property is connected to mains water, drainage and electricity with a private LPG fired heating system. Interest parties should make their own enquiries to confirm this prior to making any financial commitments.

Tenure
The property is to be sold on a freehold basis but this should be clarified by your legal representatives prior to completion of purchase. An easement will be granted to Isle of Anglesey County Council for land drains (marked in brown hatching on the adjacent plan).
The purchaser shall be responsible for payment of the Seller’s legal fees, which will be in the region of £680.

Viewing
Viewing of the property is to be made by appointment only and can be arranged by telephone on 01248 752241 / 752245 or by e-mail to PropertyEnquiries@anglesey.gov.uk.

Expressions of Interest
The property will be only sold by way of informal tender/sealed bids, strictly in accordance with the Anglesey County Council Asset Management Policy and Procedures. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to the County Council’s Property Section.

Important Notice
1. These particulars do not form part of any offer or contract.
2. All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. The IOACC have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. (
3. IOACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
4. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
5. If there is anything of particular importance to you, please contact IOACC’s Property Section and we will try to have the information checked for you.

Ar Werth – Hen Adeilad Ysgol

Hen Ysgol Gymunedol Dwyran
Lôn Capel, Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll, LL61 6AQ
Amcan Bris: £190,000

Nodweddion
• Hen adeilad ysgol gellir ystyried yn addas ar gyfer ei drawsnewid neu ei ail-ddatblygu, yn amodol ar sicrhau’r caniatadau statudol.
• Plot yn ymestyn i oddeutu 0.9 erw (0.37 hectar).
• Oddeutu 0.5 erw (0.2 hectar) o dir o fewn ffin datblygu’r CDLC.
• Arwynebedd mewnol gros yr hen adeilad ysgol yn ymestyn i oddeutu 549m2 (656.6 troedfedd sgwâr).
• Tir amaethyddol yn ymestyn i oddeutu 0.4 erw (0.16 hectar).
• Wedi ei leoliad ar gyrion pentref gyda golygfa lled-wledig

Disgrifiad
Cyfle i brynu hen ysgol gynradd sydd wedi'i lleoli o fewn 0.9 erw gan gynnwys tua 0.4 erw o dir amaethyddol. Gellir ystyried bod adeilad yr ysgol sydd wedi ei godi o gerrig a gwaith maen traddodiadol yn addas i'w drawsnewid neu ei ailddatblygu, yn amodol ar sicrhau'r caniataidau statudol (mae tua 0.5 erw o’r tir o fewn ffin datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol). Mae’r eiddo wedi’i leoli ym mhentref gwledig Dwyran yn ne Ynys Môn.

Llety
Arwynebedd mewnol gros adeilad yr ysgol yn ymestyn i tua 549m2 gan gynnwys 30 ystafell / gofod cylchrediad.

Cyfarwyddiadau
O'r A4780 (o gyfeiriad Brynsiencyn), cymerwch yr ail droad i’r dde i mewn i bentref Dwyran (arwydd am Lôn Capel). Ewch ar hyd y ffordd am oddeutu 80 metr ac mae'r eiddo i’w weld ar yr ochr dde.

Gwasanaethau
Deallir bod yr eiddo wedi ei gysylltu i’r prif gyflenwad dwr, draenio a thrydan gyda system gwresogi breifat LPG. Dylai partïon gyda diddordeb wneud ymholiadau eu hunain i gadarnhau hyn cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau ariannol.

Deiliadaeth
Mae'r eiddo i'w werthu ar sail rydd-ddaliadol ond dylai eich cynrychiolwyr cyfreithiol egluro hyn cyn cwblhau'r pryniant. Rhoddir hawddfraint i Gyngor Sir Ynys Môn am ddraeniau tir (wedi'i farcio'n frown ar y cynllun gyferbyn).
Bydd y prynwr yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Gwerthwr, a fydd oddeutu £680.

Gweld yr Eiddo
Yn unol â Pholisi Gweithdrefnau Rheoli Asedau Cyngor Sir Ynys Môn dim ond trwy gynigion anffurfiol / wedi'u selio y bydd yr eiddo'n cael ei werthu. Dylai partïon sy'n dymuno mynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny dros y ffôn, e-bost neu drwy ysgrifennu at Adran Eiddo'r Cyngor Sir. Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hynny drwy ffonio 01248 752241 / 752250 neu drwy anfon e-bost i YmholidauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Mynegiadau o Ddiddordeb
Bydd yr eiddo’n cael ei werthu trwy dendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo’r Cyngor Sir.

Nodyn Pwysig
1. Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
2. Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo'r holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw CSYM wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
3. Nid yw CYSM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
4. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
5. Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan.

Reference: LUC1001784

Similar properties in this price range


Ffordd Gwenllian
No Onward Chain £190,000 For Sale

Ffordd Gwenllian

Llanfairpwll

 • Semi Detached Bungalow
 •  2
 •  1
View more details
The Woodwork Shop
Outline Planning £195,000 For Sale
 • Detached
 •  0
 •  0
View more details
The Woodwork Shop
Detailed Planning £195,000 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Swn Yr Afon
15 Mins To Beach On Foot £199,950 For Sale

Swn Yr Afon

Isle of Anglesey

 • Cottage
 •  2
 •  1
View more details
Members