You'll Know The Difference!

Bodedern Workshops, Holyhead

£5,700

1 photos

Brochure Brochure 2
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

To Let: Light Industrial Unit
Unit 3 & 4, Bodedern Workshops
London Road, Bodedern, Holyhead LL65 3TL
Rent (per annum): £5,700 exclusive

CLOSING DATE ...The closing date for expressions of interest from prospective tenants is Friday, 16th September.

Features
• Unit formed from two smaller units with a gross internal floor area of approximately 118.02m2 (1,270 sq ft)
• Qualifies for 100% business rates relief (at July 2022)
• Workshop areas accessed via manual roller doors
• Includes WCs, tea point and external storage area
• Unit 4 includes an office approximately 24.05 sqm (258 sq ft)
• Shared estate car park

Description
Former school building converted to workshops circa 1987, the unit provides an internal gross floor area of 118.02m2 (1,270 sq ft) or thereabout. External access to the unit is via a pedestrian door at Unit 4 or front roller shutter doors. The internal layout briefly comprises of: two work areas; an office; two WCs; a small store; and a tea point. There are external storage areas at the rear and an on-site shared parking is enjoyed with the estate’s two other tenants. Planning use falls within classes B1, B2 and B8. An internal repairing and insuring lease will be available. The unit’s rateable value at July 2022 is £3,500, meaning the property should be eligible for 100% business rates relief.

Location
Situated on London Road in the village centre of Bodedern (LL65 3TL). The other tenants on site include a design & print service and a plumbing & heating business. The site is approximately 1.5 miles from the A55 with Holyhead and Llangefni town centres within a 15 minutes’ drive and Bangor less than 30 minutes away.

Services
It is understood that the unit benefits from single phase electricity, mains water and drainage. Interested parties are advised to seek clarification that the services are suitable for their proposed use.

Lease Terms
A 3 year protected lease agreement with rent paid monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the Council’s legal fee to prepare the lease, which shall be in the region of £679. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to 6 months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. Provision will be made in the lease to introduce a service charge for maintenance of the estate’s external areas in the future.

Application and Viewing
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of a bank reference, two trade references and a business plan. To express your interest, contact Isle of Anglesey County Council’s Property Section on 01248 752245 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.wales by midday on Friday, 16 September 2022. Viewings by appointment only.

Important Notice
(1) These particulars do not form part of any offer or contract.
(2) All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. Isle of Anglesey County Council (“IoACC”) have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council.
(3) IoACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
(4) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
(5) If there is anything of particular importance to you, please contact IoACC’s Property Section and we will try to have the information checked for

I’w Osod: Uned Diwydiannol Ysgafn
Uned 3 a 4, Gweithdai Bodedern
Ffordd Llundain, Bodedern, Caergybi LL65 3TL
Rhent (y flwyddyn): £5,700 yn allgynhwysol

Nodweddion

• Uned wedi ei ffurfio o dau uned bach gydag arwynebedd gros mewnol oddeutu 118.02m2 (1,270 tr sg)
• Yn gymwys ar gyfer 100% o ryddhad ardrethi busnes (Gorffennaf 2022)
• Mynediad i’r ardaloedd gweithdy trwy drysau rholer â llaw
• Yn cynnwys toiledau, pwynt te ac ardaloedd storio allanol
• Uned 4 yn cynnwys swyddfa oddeutu 24.05m2 (258 tr sg)
• Maes parcio stad a rhennir


Disgrifiad
Hen adeilad ysgol a drawsnewidiwyd yn weithdai tua 1987, mae'r uned yn darparu arwynebedd llawr gros mewnol oddeutu 118.02m2 (1,270 troedfedd sgwâr). Ceir mynediad allanol i'r uned trwy ddrws i gerddwyr yn Uned 4 neu ddrysau roler ar thalcen yr uned. Mae'r gofod mewnol yn cynnwys: dau ardal gwaith; swyddfa; dau doiled; storfa fach; a phwynt te. Mae'r ardal storio allanol yn y cefn a mwynheir cyfleusterau parcio ar y safle a rennir gyda ddau tenant arall y stad. Mae defnydd cynllunio yn disgyn o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8. Bydd prydles atgyweirio ac yswirio mewnol ar gael. Gwerth ardrethol yr uned ym Gorffennaf 2022 yw £3,500, sy’n golygu y dylai fod yn gymwys ar gyfer 100% o ryddhad ardrethi busnes.

Lleoliad
Wedi ei leoli ar Ffordd Llundain yng nghanol pentref Bodedern (LL65 3TL). Mae tenantiaid eraill y safle yn cynnwys busnes dylunio ac argraffu a busnes plymio a gwresogi. Mae’r gweithdai tua 1.5 milltir o’r A55 gyda chanol trefi Caergybi a Llangefni o fewn 15 munud mewn car a Bangor yn siwrne sy'n llai na 30 munud.

Gwasanaethau
Deellir bod yr uned gyda trydan gwedd sengl, ac wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dwr, a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles warchodedig 3 blynedd gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £679. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Bydd darpariaeth o fewn y brydles i gyflwyno gwasanaeth tâl yn y dyfodol ar gyfer cynnal a chadw ardaloedd allanol y stad.

Gwneud Cais a Gweld yr Eiddo
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirda banc, dau eirda busnes a chynllun busnes. I ddatgan eich diddordeb, cysylltwch ag Adain Eiddo’r Cyngor ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.llyw.cymru erbyn hanner dydd, Dydd Gwener, 16 Medi 2022. Ymweliadau trwy apwyntiad yn unig.

Nodyn Pwysig
(1) Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
(2) Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo'r holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw Cyngor Sir Ynys Môn (“CSYM”) wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
(3) Nid yw CSYM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
(4) Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
(5) Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan.Reference: LUC1001837

Similar properties in this price range


Commercial Area At Market Hall
+ VAT Per Annum £5,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
A, Tregarnedd Industrial Park
+ VAT Per Annum £9,500 For Sale
 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
High Street
High Street Location £77,500 For Sale

High Street

Llangefni

 • Commercial
 •  0
 •  0
View more details
Maen Afon
Offers over £118,500 For Sale

Maen Afon

Llanfairpwll

 • Terraced
 •  2
 •  1
View more details
Members