You'll Know The Difference!

A, Tregarnedd Industrial Park, Llangefni

£9,500

1 photos

Brochure Lease Details Site Plan
 • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

NOTE ********Closing date for expressions of interest from prospective tenants is Friday, 4th November – details can be found on page 2 of the particulars.*********


To Let: industrial units
Units 1a – 6a, Tregarnedd Industrial Park, Llangefni, LL77 7JD

Rent (per unit): Offers in the region of: £9,500 plus VAT per annum

Features

• Brand new business units located within Llangefni’s established industrial area;
• Gross internal area per unit of approximately 124 square metres (1334 square feet);
• Close to the A55 expressway;
• ‘A’ rating energy-efficient units with on-site electric vehicle charging points;
• May be eligible for 100% business rates relief – to be confirmed following assessment.

Description
Six newly built, modern business units situated within the new Tregarnedd Industrial Park, accessed via the recently constructed Llangefni Link Road. Within Llangefni’s wider industrial estate is the Anglesey Business Centre; North Wales Police; national companies such as Ford, Screwfix, Huws Gray’s headquarters, Howdens, Aldi, Lidl; and a number of established local companies.

The six units each provide a gross internal area of approximately 124 square metres (1334 square feet) in total comprising of; an office (approximately 11.5 square metres / 123 square feet), accessible W.C., and a warehouse of approximately 102 square metres (1097 square feet) with tea point. Access is via a pedestrian door and electric roller shutter door (2.7m wide x 3.8m high). Shared electric vehicle charging points and car parking are enjoyed with space for approximately three vehicles per unit. The units have approved B1, B2 and B8 planning use.

Directions
From Junction 6 of the A55, follow signs for Llangefni (B5114). Go straight on for 300 metres at the Parc Bryn Cefni roundabout and Tregarnedd Industrial Park is on the left hand side of the Llangefni Link Road.


Services
It is understood that the units benefit from mains water, three-phase electricity and mains drainage. Interested parties should seek clarification that service provisions are suitable for their own proposed use.

Lease Terms
A three year protected lease agreement with the tenant being responsible for internal maintenance. Rent will be payable monthly in advance. The successful applicant will be responsible for the preparation of the lease, which will be in the region of £659 plus VAT. The Council has a policy of securing commercial rental deposits equal to six months’ rent. This is a completely separate payment to the first instalment of rent. A service charge for maintenance of the estate’s external areas will be payable six monthly – cost TBC, but expected to be approximately £450 per annum.

Application
The units are available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of two business references, a bank reference and a business plan. Prospective tenants shall tender an annual rental figure, which will be given weighting as part of the scoring process should multiple applications be received for the same unit.

Expressions of Interest and Viewing
The unit is available to let, subject to a successful application, which will involve the provision of a bank reference, two trade references and a business plan. To express your interest, contact Isle of Anglesey County Council’s Property Section on 01248 752 245 / 755 241 or PropertyEnquiries@anglesey.gov.wales. by midday on Friday 4th November 2022.

Viewings are strictly by appointment only and will be held between 9am – 4pm on Tuesday 18th October, Wednesday 26th October and Friday 4th November 2022.


Important Notice
(1) These particulars do not form part of any offer or contract.
(2) All descriptions, photographs and plans are for guidance only and should not be relied upon as statements or representations of fact. All areas, measurements or distances are approximate. The text, photographs and plans are for guidance only and are not necessarily comprehensive. Any prospective purchaser must satisfy themselves of the correctness of the information within the particulars by inspection or otherwise. It should not be assumed that the property has all necessary planning, building regulation or other consents. Isle of Anglesey County Council (“IoACC”) have not tested any apparatus, equipment, fixture, fittings or services nor have they verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council.
(3) IoACC does not accept responsibility for any expenses incurred by prospective purchasers in inspecting properties which have been sold, let or withdrawn.
(4) Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.
(5) If there is anything of particular importance to you, please contact IoACC’s Property Section and we will try to have the information checked for you.


I’w osod: unedau diwydiannol
Unedau 1a – 6a, Parc Diwydiannol Tregarnedd, Llangefni, LL77 7JD

Rhent (fesul uned): Cynigion o oddeutu: £9,500 gan gynnwys TAW y flwyddyn

Nodweddion

• Unedau busnes newydd sbon wedi eu lleoli o fewn ardal ddiwydiannol sefydledig Llangefni;
• Arwynebedd mewnol gros fesul uned o tua 124.0 m2 (1,334 troedfedd sgwâr);
• Yn agos at wibffordd yr A55;
• Unedau ynni-effeithlon gradd ‘A’ gyda phwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle;
• Ystyrir yn gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes o 100% (i'w gadarnhau).

Disgrifiad
Chwe uned fusnes modern, newydd eu hadeiladu o fewn Parc Diwydiannol newydd Tregarnedd, y ceir mynediad iddynt ar hyd Ffordd Gyswllt Llangefni a adeiladwyd yn ddiweddar. O fewn stad ddiwydiannol ehangach Llangefni mae Canolfan Busnes Môn; Heddlu Gogledd Cymru; cwmnïau cenedlaethol megis Ford, Screwfix, pencadlys Huws Gray, Howdens, Aldi, Lidl, a nifer o gwmnïau lleol sefydledig.

Mae pob un o'r chwe uned yn darparu arwynebedd mewnol gros o tua 124 metr sgwâr (1,334 troedfedd sgwâr) i gyd yn cynnwys; swyddfa (tua 11.5 metr sgwâr / 123 troedfedd sgwâr), toiled hygyrch, a warws o tua 102 metr sgwâr (1097 troedfedd sgwâr) gyda phwynt te. Ceir mynediad trwy ddrws cerddwyr a drws roler trydanol (2.7m o led x 3.8m o uchder). Mwynheir mannau gwefru cerbydau trydan a safleoedd parcio a rennir gyda lle i tua thri cherbyd fesul uned. Mae’r unedau wedi cymeradwyo ar gyfer defnydd cynllunio B1, B2 a B8.

Lleoliad
O Gyffordd 6 yr A55, dilynwch yr arwyddion am Langefni (B5114). Ewch yn syth ymlaen am 300 metr ar gylchfan Parc Bryn Cefni ac mae Parc Diwydiannol Tregarnedd ar ochr chwith Ffordd Gyswllt Llangefni.


Gwasnaethau
Deellir bod yr unedau wedi eu cysylltu i’r prif gyflenwad dwr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Telerau’r Brydles
Cytundeb prydles warchodedig 3 blynedd gyda’r tenant yn gyfrifol am gynnal a chadw mewnol. Bydd rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r les, bydd y gost am hyn oddeutu £679 gan gynnwys TAW. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i chwe mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Bydd tâl gwasanaeth ar gyfer cynnal a chadw ardaloedd allanol y stad yn daladwy bob chwe mis – cost i’w gadarnhau, ond disgwylir iddo fod oddeutu £450 y flwyddyn.


Gwneud Cais
Mae'r uned ar gael i'w gosod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a fydd yn cynnwys darparu geirda banc, dau eirda masnach a chynllun busnes. Gofynnir i ddarpar denantiaid tendro ffigwr rhent blynyddol, a fydd yn cael ei bwysoli fel rhan o'r broses sgorio pe bai nifer o geisiadau yn cael ei dderbyn am yr un uned.

Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Unedau
I fynegi diddordeb, cysylltwch ag Adain Eiddo Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 / 755241 neu YmholiadauEiddo@ynysmon.llyw.cymru erbyn hanner dydd, dydd Gwener 4 Tachwedd 2022.

Gellir gweld yr unedau trwy apwyntiad yn unig a bydd yn cael eu cynnal rhwng 9yb – 4yp dydd Mawrth 18 Hydref, dydd Mercher 26 Hydref, a dydd Gwener 4 Tachwedd 2022.

Nodyn Pwysig
(1) Nid yw'r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig na chontract.
(2) Mae'r holl ddisgrifiadau, ffotograffau a chynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau neu gynrychioliadau o ffaith. Mae'r holl ardaloedd, mesuriadau neu bellteroedd yn rhai bras. Mae'r testun, y ffotograffau a'r cynlluniau ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn gynhwysfawr. Rhaid i unrhyw ddarpar brynwr fodloni ei hun ar gywirdeb y wybodaeth yn y manylion trwy archwiliad neu fel arall. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod gan yr eiddo'r holl hawliau cynllunio, rheoliadau adeiladu neu gydsyniadau eraill angenrheidiol. Nid yw Cyngor Sir Ynys Môn (“CSYM”) wedi profi unrhyw gyfarpar, offer, gosodiadau, ffitiadau na gwasanaethau ac nid ydynt wedi gwirio eu bod yn gweithio'n iawn, yn addas at eu diben, nac o fewn perchnogaeth y Cyngor.
(3) Nid yw CYSM yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau darpar brynwyr wrth archwilio eiddo sydd wedi'u gwerthu, eu gosod neu eu tynnu'n ôl.
(4) Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.
(5) Os oes unrhyw beth o bwys arbennig i chi, cysylltwch ag Adain Eiddo CSYM a byddwn yn ceisio gwirio'r wybodaeth ar eich rhan.Reference: LUC1001869

Similar properties in this price range


Tyddyn To
PA £3,470 For Sale

Tyddyn To

Menai Bridge

 • End Terrace
 •  0
 •  0
View more details
St Cybi Street
£94,500 For Sale

St Cybi Street

Holyhead

 • Mid Terrace House
 •  2
 •  1
View more details
Llys Marcwis
£123,500 For Sale

Llys Marcwis

Llanfairpwll

 • Flat/Apartment
 •  2
 •  1
View more details
Caradog Place
£135,000 For Sale

Caradog Place

Deiniolen,Caernarfon

 • End Terrace
 •  2
 •  1
View more details
Members